Uchwała nr: XLIII/505/2023 z dnia 14 września 2023 roku

Dodano: 28 grudnia 2023 r. - godz. 15:02

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XLIII/505/2023

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Długosiodle

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się regulamin korzystania z boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Długosiodle w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLI/499/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Długosiodle.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-06-12 godz. 09:10

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 867 512

Liczba pojedynczych informacji:
4 319

Liczba plików (załączników):
7 953

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe