Uchwała nr: XXI/226/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku

Dodano: 25 marca 2021 r. - godz. 14:33

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXI/226/2021

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 20 stycznia 2021 roku

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2, ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości składa w siedzibie Urzędu Gminy w Długosiodle.
  3. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
  4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 2.

  1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Długosiodło lub przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Długosiodło za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ( ePUAP ) pod adresem gminadlugosiodlo/skrytka jako załącznik w pliku o formacie PDF, DOC, DOCX.
  2. Deklarację w formie elektronicznej należy złożyć w formie XML za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w wystawionym do tego formularzu, zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej gminy: www.dlugosiodlo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.dlugosiodlo.pl opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem lub profilem zaufanym.
  3. Format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XIX/219/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Długosiodło, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-09-22 godz. 16:11

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
4 322 801

Liczba pojedynczych informacji:
3 399

Liczba plików (załączników):
5 884

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe