Uchwała nr: XIX/218/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku

Dodano: 25 marca 2021 r. - godz. 08:44

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XIX/218/2020

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości zabudowanej budynkami letniskowymi lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 2, 3b i 3c i art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 ust. 2a pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w wysokości 181,00 zł za rok, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podwyższoną dwukrotnie od jednego domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w wysokości 362,00 zł za rok, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

§ 2.

  1. Traci moc Uchwała Nr XXV/294/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości zabudowanej budynkami letniskowymi lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

§ 3.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-09-22 godz. 16:11

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
4 322 911

Liczba pojedynczych informacji:
3 399

Liczba plików (załączników):
5 884

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe