Uchwała nr: XI/112/2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku

Dodano: 11 grudnia 2019 r. - godz. 10:48

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XI/112/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 4 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź.zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
  „§ 7. Upoważnia się Wójta do:
  1. Zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały.
  2. Emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.170.000,00 zł.
  3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
  5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
  6. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działów, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z wykonywania zadań już przyjętych.
  7. Udzielania w roku budżetowym 2019 pożyczek do kwoty 100.000,00 zł.”

§ 2.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-14 godz. 14:15

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 768 696

Liczba pojedynczych informacji:
3 046

Liczba plików (załączników):
5 027