Uchwała nr: XI/111/2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku

Dodano: 11 grudnia 2019 r. - godz. 10:32

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XI/111/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 4 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr X/101/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm), art. 89, art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z póżn. zm.) oraz na podstawie art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483 z późn. zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr X/101/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych wprowadza się następujące zmiany:

 1. §1. otrzymuje brzmienie:
  „§1.
  1. Gmina Długosiodło wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 3.550 (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, na łączną kwotę 3.550.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
  2. Obligacje zostaną wyemitowane w 2019 roku w następujących seriach:
   1. seria L19 na kwotę 240.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r.
   2. seria M19 na kwotę 240.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r.
   3. seria N19 na kwotę 240.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r.
   4. seria O19 na kwotę 240.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r.
   5. seria P19 na kwotę 240.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r.
   6. seria R19 na kwotę 440.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r.
   7. seria S19 na kwotę 440.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r.
   8. seria T19 na kwotę 340.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r.
   9. seria U19 na kwotę 480.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r.
   10. seria W19 na kwotę 300.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r.
   11. seria Y19 na kwotę 350.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r.
  3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100).
  4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
  5. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.”
 2. §3. otrzymuje brzmienie:
  „§3.
  1. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
  2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania oraz rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Długosiodło.”
 3. §4.1. otrzymuje brzmienie:
  „§4.
  1. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:
   1. obligacje serii L19 zostaną wykupione w 2020 roku
   2. obligacje serii M19 zostaną wykupione w 2021 roku
   3. obligacje serii N19 zostaną wykupione w 2022 roku
   4. obligacje serii O19 zostaną wykupione w 2023 roku
   5. obligacje serii P19 zostaną wykupione w 2024 roku
   6. obligacje serii R19 zostaną wykupione w 2025 roku
   7. obligacje serii S19 zostaną wykupione w 2026 roku
   8. obligacje serii T19 zostaną wykupione w 2027 roku
   9. obligacje serii U19 zostaną wykupione w 2028 roku
   10. obligacje serii W19 zostaną wykupione w 2029 roku
   11. obligacje serii Y19 zostaną wykupione w 2030 roku”
 4. §5.2. otrzymuje brzmienie:
  „§5.2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-14 godz. 15:10

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 768 794

Liczba pojedynczych informacji:
3 048

Liczba plików (załączników):
5 029