Uchwała nr: X/108/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku

Dodano: 11 grudnia 2019 r. - godz. 08:26

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr X/108/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 8 listopada 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M. P. z 2019 r., poz. 738) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy:

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 634,00 zł,
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 904,00 zł,
  3. powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.230,00 zł,
 2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatkowe określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.578,00 zł,
 4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatkowe określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.320,00,
 6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki podatkowe określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 7. od autobusu, którego jedynym źródłem zasilania jest gaz, energia elektryczna lub biopaliwo w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  1. mniejszej niż 22 miejsca – 1.639,00 zł,
  2. równej lub większej niż 22 miejsc – 1.959,00 zł,
 8. od pozostałych autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  1. mniejszej niż 22 miejsca – 1.700,00 zł,
  2. równej lub większej niż 22 miejsca – 2.033,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 3)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 772 998

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe