Uchwała nr: X/106/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku

Dodano: 10 grudnia 2019 r. - godz. 15:50

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr X/106/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 8 listopada 2019 roku

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M. P. z 2019 r., poz. 738) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

 1. Od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m² powierzchni,
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,27 zł od 1 m² powierzchni,
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1,62 zł od 1 m² powierzchni.
 2. Od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,96 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,84 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  5. pozostałych, w tym:
   1. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,33 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
   2. nie zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
    • gospodarczych nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
    • 5,02 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
    • innych – 8,05 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
 3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na postawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 1. Grunty i budynki lub ich części zajęte na potrzeby bezpieczeństwa publicznego, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Grunty i budynki zajęte na odbywanie zebrań wiejskich, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Budynki lub ich części przeznaczone do przechowywania księgozbiorów, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Budynki wykorzystywane na działalności kulturalną i działalność w zakresie udzielania pomocy społecznej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-06-16 godz. 16:12

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 889 904

Liczba pojedynczych informacji:
3 342

Liczba plików (załączników):
5 767

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe