Uchwała nr: VIII/82/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

Dodano: 27 czerwca 2019 r. - godz. 15:05

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr VIII/82/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się Rady Gminy Długosiodło ze:

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
  2. sprawozdaniem finansowym,
  3. informacją o stanie mienia gminy,
  4. stanowiskiem komisji rewizyjnej,
  5. opinią regionalnej izby obrachunkowej o wniosku sporządzonym przez komisję rewizyjną, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-01-15 godz. 13:39

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 342 756

Liczba pojedynczych informacji:
3 164

Liczba plików (załączników):
5 397

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe