Uchwała nr: VIII/73/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

Dodano: 27 czerwca 2019 r. - godz. 13:48

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr VIII/73/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.52 ust.1-3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie finansowania zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203 ze.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło zapewniają bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.
  2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć , o którym mowa w ust.1 dla dzieci które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat jest odpłatne.

§ 2.

  1. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 ust.2 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym.
  2. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia
  3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji przez publiczne przedszkole/ oddział przedszkolny odpłatnych świadczeń ustalona jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust.1, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym ponad czas określony w § ust.1, oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu / oddziale przedszkolnym.

§ 3.

  1. Opłata za korzystanie ze świadczeń , o których mowa w § 2 podlega obniżeniu za trzecie i każde następne dziecko w rodzinie o 50%.
  2. Ustala się całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 za dzieci objęte kształceniem specjalnym lub dzieci , u których orzeczono niepełnosprawność.
  3. Zniżki lub całkowitego zwolnienia w opłacie udziela się na wniosek rodzica, który zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola, szkoły w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do zniżki lub całkowitego zwolnienia w opłacie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXX/375/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie ustalenia opłat korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczacy Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 765

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061