Uchwała nr: VIII/68/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

Dodano: 27 czerwca 2019 r. - godz. 12:07

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr VIII/68/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXVIII/327/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło, zmienionej Uchwałą Nr V/45/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r., po stwierdzeniu nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło w granicach administracyjnych, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Długosiodło Nr XXVIII/326/2018 z dnia 22 marca 2018 r., Rada Gminy Długosiodło uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło, przyjętego Uchwałą Nr XX/134/2004 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 listopada 2004 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 316, poz. 10432 z dnia 24 grudnia 2004 r. – zwaną dalej zmianą planu.
 2. Granice obszarów objętych zmianą planu oznaczone zostały na rysunkach zmiany planu.
 3. Integralną częścią ustaleń zmiany planu, stanowiących treść niniejszej uchwały, są następujące załączniki:
  1. rysunki zmiany planu w skali 1:1 000 stanowiące załączniki graficzne do uchwały o numerach 1 – 7, zgodnie z poniższą tabelą:
  2. Nr załącznika graficznego Nazwa obrębu geodezyjnego Nr działki lub fragmentu działki
   1 Marianowo 46
   2 Kalinowo 323/3, 323/4
   3 Chrzczanka Folwark 117, 118
   4 Grądy Szlacheckie 943/2, 943/3
   5 Blochy 122/5
   6 Długosiodło 969/22
   7 Długosiodło 390, 391, 392, 393
  3. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały;
  4. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 9 do uchwały.

§ 2.

 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:
  1. granica obszaru objętego zmianą planu;
  2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  3. nieprzekraczalne linie zabudowy;
  4. nieprzekraczalna linia zabudowy, w przypadku realizacji zabudowy spełniającej warunki dotyczące sytuowania zabudowy w odległości co najmniej 4 m od granicy (konturu) lasu, określone w przepisach odrębnych;
  5. nieprzekraczalna linia zabudowy, w przypadku realizacji zabudowy nie spełniającej warunków dotyczących sytuowania zabudowy w odległości co najmniej 4 m od granicy (konturu) lasu, określonych w przepisach odrębnych;
  6. symbole literowo–cyfrowe określające przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi;
  7. wymiarowanie podane w metrach.
 2. Następujące informacje na rysunkach zmiany planu wskazują położenie obszarów zmiany planu w obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:
  1. informacja o położeniu w granicach obszaru Natura 2000 Bagno Pulwy;
  2. informacja o położeniu w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza Biała;
  3. informacja o położeniu w granicach GZWP nr 215 Subniecka Warszawska;
  4. informacja o położeniu w granicach GZWP nr 2151 Subniecka Warszawska – część centralna;
  5. informacja o położeniu w granicach GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszków.
 3. Pozostałe niewymienione w ust. 1 i 2 oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany planu są oznaczeniami informacyjnymi.

§ 3.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunkach zmiany planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowo–cyfrowym, dla którego obowiązują ustalenia zgodnie z niniejszą uchwałą;
 2. linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linie, które wyznaczają tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych zasadach zagospodarowania;
 3. przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć wskazaną dla danego terenu określonego symbolem terenu funkcję, której udział w zagospodarowaniu działki w granicach tego terenu wynosi minimum 60% wraz z infrastrukturą komunikacyjną i techniczną niezbędną do właściwej obsługi zagospodarowania terenu;
 4. przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, wzbogacające lub uzupełniające przeznaczenie podstawowe i mogące z nim harmonijnie współistnieć, dopuszczone na warunkach określonych planem;
 5. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunkach zmiany planu lub określoną ustaleniem w tekście niniejszej uchwały, przed którą nie wolno lokalizować nowo realizowanych obiektów budowlanych, w szczególności budynków, z zastrzeżeniem, iż nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą:
  1. okapów i gzymsów wysuniętych nie więcej niż 0,5 m oraz balkonów, zadaszeń, schodów, ganków, wykuszy i loggii wysuniętych nie więcej niż 1,0 m,
  2. kondygnacji i części podziemnych budynku,
  3. instalacji i urządzeń technicznych stanowiących o całości techniczno–użytkowej budynku,
  4. budowli, w szczególności sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 6. usługach – należy przez to rozumieć działalność, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych;
 7. usługach rzemieślniczych – należy przez to rozumieć usługi związane z działalnością gospodarczą z zakresu rzemiosła w rozumieniu przepisów ustawy o rzemiośle;
 8. towarzyszących budynkach, towarzyszących obiektach – należy przez to rozumieć budynki gospodarcze, garaże oraz inne budynki niezbędne do właściwego funkcjonowania terenu określone ustaleniach szczegółowych dla terenów;
 9. powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynną zdefiniowaną w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane.

§ 4.

 1. Ustalenia ogólne obowiązują na całym terenie objętym zmianą planu w zakresie określonym w ustaleniach niniejszej uchwały lub są przypisane odpowiednim oznaczeniom graficznym na rysunkach zmiany planu.
 2. Ustalenia szczegółowe obowiązują dla każdego z terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczonych symbolem terenu.
 3. Każdy teren oznaczono na rysunkach zmiany planu oraz w tekście niniejszej uchwały symbolem literowo–cyfrowym. Symbol literowy oznacza symbol przeznaczenia terenu (przeznaczenie podstawowe terenu), cyfra kolejny numer terenu.
 4. W przypadku braku przedmiotu ustaleń nie podaje się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie w ustaleniach szczegółowych dla terenów.

§ 5.

 1. Ze względu na brak przedmiotu ustaleń, w granicach obszaru zmiany planu, nie ustala się:
  1. zasad kształtowania krajobrazu;
  2. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
  3. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu na brak określenia ww. przestrzeni w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło, w granicach obszaru objętego zmianą planu;
  4. granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
  5. granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
  6. granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
  7. granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
  8. granic terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;
  9. granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  10. granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012;
  11. granic terenów rekreacyjno–wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
  12. granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
  13. granic terenów zamkniętych i granic stref ochronnych terenów zamkniętych.
 2. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, określono w ustaleniach szczegółowych zmiany planu.

Rozdział I
USTALENIA OGÓLNE

§ 6.

Na obszarze zmiany planu ustala się następujące przeznaczenie terenów, zgodnie z załącznikami graficznymi:

 1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone symbolem MN;
 2. tereny zabudowy usługowej – oznaczone symbolem U;
 3. tereny lasów – oznaczone symbolem ZL;
 4. tereny zieleni urządzonej – oznaczone symbolem ZU;
 5. tereny wód powierzchniowych śródlądowych – oznaczone symbolem WS;
 6. tereny rolnicze – oznaczone symbolem R;
 7. tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – oznaczone symbolem P;
 8. tereny infrastruktury technicznej – oznaczone symbolem IT;
 9. tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej – oznaczone symbolem KDD;
 10. tereny dróg wewnętrznych – oznaczone symbolem KDW;
 11. tereny ciągów pieszo–jezdnych – oznaczone symbolem KXJ.

§ 7.

 1. Określa się zasady lokalizacji obiektów budowlanych poprzez wyznaczenie na rysunkach zmiany planu nieprzekraczalnych linii zabudowy w odległości co najmniej:
  1. 8 m od linii rozgraniczającej z drogą zbiorczą, położoną poza obszarem zmiany planu i oznaczoną informacyjnie symbolem [KDZ],
  2. 5 m od linii rozgraniczającej z poszerzeniem drogi dojazdowej oznaczonym symbolem przeznaczenia KDD lub z drogą dojazdową położoną poza obszarem zmiany planu i oznaczoną informacyjnie symbolem [KDD],
  3. 5 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną, oznaczoną symbolem przeznaczenia KDW lub położoną poza obszarem zmiany planu i oznaczoną informacyjnie symbolem [KDW],
  4. 5 m od linii rozgraniczającej z ciągiem pieszo–jezdnym, oznaczonym symbolem przeznaczenia KXJ,
  5. 12 m od linii rozgraniczającej z terenami lasów oznaczonymi symbolem przeznaczenia ZL, z zastrzeżeniem pkt 8,
  6. 15 m od linii rozgraniczającej z terenami wód powierzchniowych śródlądowych oznaczonymi symbolem przeznaczenia WS/1,
  7. 10 m od linii rozgraniczającej z terenami rowów melioracyjnych położonych poza obszarem zmiany planu i oznaczonymi informacyjnie symbolem [W],
  8. 4 m od linii rozgraniczającej z terenami lasów wskazanymi do zabudowy zgodnie z Uchwałą Nr XX/134/2004 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 listopada 2004 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 316, poz. 10432 z dnia 24 grudnia 2004 r., pod funkcję: usług, handlu i biur / terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej / terenami urządzeń zaopatrzenia w wodę i oznaczonymi symbolem [U/MW/W] oraz terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonymi symbolem [MN], położonymi poza obszarem zmiany planu, w przypadku realizacji zabudowy spełniającej warunki dotyczące sytuowania zabudowy w odległości co najmniej 4 m od granicy (konturu) lasu, określone w przepisach odrębnych,
  9. 12 m od linii rozgraniczającej z terenami lasów wskazanymi do zabudowy zgodnie z Uchwałą Nr XX/134/2004 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 listopada 2004 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 316, poz. 10432 z dnia 24 grudnia 2004 r., pod funkcję: usług, handlu i biur / terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej / terenami urządzeń zaopatrzenia w wodę i oznaczonymi symbolem [U/MW/W] oraz terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonymi symbolem [MN], położonymi poza obszarem zmiany planu, w przypadku realizacji zabudowy nie spełniającej warunków dotyczących sytuowania zabudowy w odległości co najmniej 4 m od granicy (konturu) lasu, określonych w przepisach odrębnych.
 2. Dopuszcza się zachowanie, remont, przebudowę oraz nadbudowę istniejącego budynku usytuowanego niezgodnie z wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy, pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi, natomiast zakazuje się jego rozbudowy przed wyznaczoną nieprzekraczalną linię zabudowy.
 3. Dopuszcza się lokalizowanie budynków na granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od granicy z działką budowlaną, z zastrzeżeniem ust. 1.
 4. Geometria dachów zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów.
 5. Pokrycie i kolorystykę dachów zabudowy towarzyszącej należy dostosować do kolorystyki i pokrycia dachu głównego obiektu zlokalizowanego na tej działce.
 6. Jeżeli w ustaleniach szczegółowych nie określono inaczej obowiązuje kolorystyka o niskiej intensywności zabarwienia (tzw. pastelowa) z preferencją dla odcieni ciepłych i barw achromatycznych (neutralnych) oraz dopuszczaniem złamanej barwy białej lub kolorystyka wynikająca z użytych naturalnych materiałów elewacyjnych.
 7. Na elewacjach budynków dopuszcza się stosowanie następujących materiałów o wysokiej intensywności zabarwienia: cegły, naturalnych (ceramicznych) okładzin elewacyjnych oraz kamienia i drewna.
 8. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 pkt 1 oraz z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej nie dotyczą:
  1. wydzieleń w celach realizacji urządzeń infrastruktury technicznej,
  2. wydzieleń terenu pod drogi wewnętrzne lub drogi publiczne oraz ich poszerzenia,
  3. powiększenia sąsiedniej działki lub regulacji granic między sąsiadującymi działkami pod warunkiem, że nieruchomość, z której działka będzie wydzielona będzie miała po podziale minimalną powierzchnię zgodną z ustaleniami § 9 pkt 1.

§ 8.

 1. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych.
 2. Dla terenu oznaczonego symbolem P/1 obowiązuje zakaz lokalizowania zakładów zaliczanych do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w przepisach odrębnych.
 3. Uwzględnia się przyporządkowanie terenów pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu, o którym mowa w przepisach odrębnych o ochronie środowiska dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia MN jako terenów zabudowy mieszkaniowej.
 4. Wszystkie obszary objęte zmianą planu położone są w granicach GZWP nr 215 Subniecka Warszawska – obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.
 5. Częściowo obszary objęte zmianą planu, zgodnie z informacją na rysunkach zmiany planu, położone są w granicach GZWP nr 2151 Subniecka Warszawska część centralna – obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.
 6. Częściowo obszary objęte zmianą planu, zgodnie z informacją na rysunkach zmiany planu, położone są w granicach GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszków – obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.
 7. Częściowo obszary objęte zmianą planu, zgodnie z informacją na rysunkach zmiany planu, położone są w granicach obszaru Natura 2000 Bagno Pulwy – obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.
 8. Częściowo obszary objęte zmianą planu, zgodnie z informacją na rysunkach zmiany planu, położone są w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza Biała – obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.

§ 9.

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

 1. minimalna powierzchnia działki:
  1. na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MN:
   • w przypadku realizacji zabudowy wolnostojącej = 1000 m2,
   • w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej = 750 m2,
  2. na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U = 2000 m2,
  3. na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia P = 2500 m2,
 2. minimalny front działki:
  1. na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MN: 20 m w przypadku realizacji zabudowy wolnostojącej, 16 m w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej,
  2. na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia U i P: 25 m,
 3. kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 70° do 110°.

§ 10.

 1. Ustalony w planie układ komunikacyjny umożliwia obsługę wszystkich terenów objętych jego granicami oraz zapewnia połączenia z układem komunikacyjnym gminy i ponadlokalnym układem komunikacyjnym poprzez:
  1. drogę publiczną klasy drogi zbiorczej, położoną poza obszarem zmiany planu, oznaczoną informacyjnie symbolem [KDZ],
  2. drogi publiczne klasy dróg dojazdowych położone w granicach zmiany planu (poszerzenia tych dróg), oznaczone symbolem terenu KDD/1 – KDD/3, oraz drogi publiczne klasy dróg dojazdowych położone poza obszarem zmiany planu i oznaczone informacyjnie symbolem [KDD],
  3. drogę wewnętrzną położoną w granicach zmiany planu, oznaczoną symbolem terenu KDW/1 oraz drogi wewnętrzne położone poza obszarem zmiany planu i oznaczone informacyjnie symbolem [KDW],
  4. ciąg pieszo–jezdny położony w granicach zmiany planu, oznaczony symbolem terenu KXJ/1.
 2. Ustala się obsługę terenów funkcjonalnych w zakresie komunikacji poprzez przyległe drogi publiczne klasy drogi zbiorczej, lokalnej lub dojazdowej lub poprzez przyległe drogi wewnętrzne oraz ciągi pieszo–jezdne – oznaczone na rysunkach planu lub poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 3. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych użytkowników stałych i przebywających okresowo należy realizować, wraz z budową, przebudową, rozbudową lub nadbudową albo zmianą funkcji obiektów budowlanych, na terenie działki własnej lub zespołu działek do których posiada się tytuł prawny, w liczbie wynikającej z następujących wskaźników:
  1. dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – minimum 2 miejsca / 1 mieszkanie,
  2. dla handlu i usług – minimum 3 miejsca postojowe / 100 m2 powierzchni użytkowej, przy czym dla obiektów o powierzchni użytkowej mniejszej niż 100 m2 min. 2 miejsca postojowe,
  3. dla funkcji produkcyjnych, magazynowych, składowych i innych zakładów pracy minimum 3 miejsca postojowe / 10 stanowisk pracy, przy czym nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 obiekt.
 4. Miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 11.

 1. Ustala się zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną poprzez: istniejące, rozbudowywane, przebudowywane i nowo realizowane sieci i obiekty, znajdujące się na obszarach zmiany planu, w powiązaniu z zewnętrznym układem tych sieci, zrealizowanym poza obszarami zmiany planu.
 2. Sieci infrastruktury technicznej powinny być prowadzone przez tereny przeznaczone na cele publiczne, w szczególności przez tereny dróg publicznych (i ich poszerzenia) oznaczone symbolami przeznaczenia KDD – wskazanymi na rysunkach zmiany planu, przy spełnieniu warunków określonych w przepisach odrębnych, z zachowaniem min. średnicy przewodów sieci infrastruktury technicznej:
  1. dn. 80 dla wodociągów;
  2. dn. 150 dla kolektorów kanalizacji sanitarnej;
  3. dn. 150 dla kolektorów kanalizacji deszczowej;
  4. dn. 25 dla gazociągów.
 3. W przypadku braku możliwości prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny dróg publicznych lub inne tereny publiczne, dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny przeznaczone na inne cele, zgodnie z przepisami odrębnymi, z wyłączeniem terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia ZL oraz R.
 4. Ustala się zasady odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych:
  1. rozdzielczy system odprowadzania ścieków, w oparciu o istniejące, modernizowane i rozbudowywane oraz nowobudowane przewody zbiorcze:
   1. kanalizacji sanitarnej systemem grawitacyjno–tłocznym odprowadzającej ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków, położonej poza obszarem zmiany planu, z dopuszczeniem jak w pkt 3,
   2. dla kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody do zbiorników, cieków wodnych i rowów położnych na obszarze gminy Długosiodło, z dopuszczeniem jak w pkt 5 i 6;
  2. przyłączenie do istniejącej lub projektowanej gminnej sieci infrastruktury technicznej w zakresie odprowadzania:
   1. ścieków sanitarnych, z dopuszczeniem jak w pkt 3,
   2. wód opadowych i roztopowych, z zastrzeżeniem jak w pkt 5 i 6;
  3. dopuszcza się, na terenie działki budowlanej:
   1. realizację zbiorników bezodpływowych na nieczystości i okresowe wywożenie ścieków samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków, do czasu budowy sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej,
   2. budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem wykluczenia możliwości stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach z płytkim występowaniem wód gruntowych;
  4. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg publicznych, do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, do rowów przydrożnych lub zbiorników rozsączająco–retencyjnych, z zastrzeżeniem pkt 5;
  5. dopuszcza się odwodnienie powierzchniowe dróg;
  6. dla terenów innych niż określone w pkt 5, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – odprowadzanie ich do gruntu lub na powierzchnie gruntu, w granicach działki budowlanej, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8;
  7. dopuszcza się realizację rowów otwartych i zbiorników retencyjno–infiltracyjnych jako odbiorników wód opadowych i roztopowych;
  8. nakaz kształtowania powierzchni działek w sposób zabezpieczający przed spływem wód opadowych i roztopowych na tereny działek sąsiednich.
 5. Ustala się zasady zaopatrzenia w wodę:
  1. zaopatrzenie w wodę z istniejących, modernizowanych i rozbudowywanych oraz nowobudowanych przewodów rozdzielczych, zasilanych z istniejącej sieci magistralnej, która zasilana jest z ujęć wód podziemnych położonych poza obszarami objętymi niniejszą uchwałą, z dopuszczeniem jak pkt 4;
  2. przyłączenie do istniejącej lub projektowanej gminnej sieci wodociągowej położonej na danym terenie lub na terenach przyległych, w szczególności terenach dróg publicznych, z dopuszczeniem jak pkt 4;
  3. w przypadkach specjalnych tj. awarii sieci wodociągowej pobór wody winien odbywać się zgodnie z przepisami odrębnymi;
  4. dopuszcza się pobór wody ze studni w granicach działek budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 6. Ustala się zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
  1. zasilanie w energię elektryczną z istniejących, modernizowanych i rozbudowywanych oraz nowobudowanych linii:
   1. średniego napięcia zasilanych z GPZ położonego poza obszarami zmiany planu,
   2. niskiego napięcia, w tym 0,4 kV, zasilanych ze stacji transformatorowych sN/nN;
  2. przyłączenie do istniejącej lub projektowanej sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, położonej na danym terenie lub na terenach przyległych, w szczególności terenach dróg publicznych;
  3. dopuszczenie realizacji sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia w wykonaniu kablowym lub napowietrznym oraz stacji transformatorowych w wykonaniu słupowym lub wnętrzowym, pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi;
  4. dopuszcza się pozyskanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii z zastrzeżeniem zakazu lokalizacji urządzeń wytwarzających energie z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.
 7. Ustala się zasady zaopatrzenia w energię cieplną i gaz: uciepłowienie obszaru w oparciu o indywidualne, grupowe i lokalne systemy wykorzystujące: energię elektryczną, niskosiarkowy olej opałowy, gaz bezprzewodowy lub odnawialne źródła energii z zastrzeżeniem jak ust. 7 pkt 4 oraz dopuszczeniem wysokoenergetycznych paliw stałych (drewno, węgiel itp.).
 8. Ustala się zasady zaopatrzenia w infrastrukturę telekomunikacyjną i inną niskoprądową:
  1. utrzymanie istniejącego systemu łączności przewodowej oraz dopuszczenie jego modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych elementów sieci i urządzeń;
  2. przyłączenie do istniejącej lub projektowanej sieci infrastruktury technicznej w zakresie łączności telekomunikacyjnej i innej niskoprądowej, położonej na danym terenie lub na terenach przyległych, w szczególności terenach dróg publicznych;
  3. dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźnikowych, przy spełnieniu przepisów odrębnych oraz z zastrzeżeniem jak pkt 4 i 5;
  4. nakaz wkomponowania urządzeń infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej oraz dostosowania ich do architektury i skali obiektów, na których lub w sąsiedztwie których będą lokalizowane;
  5. zakazuje się lokalizacji wolno stojących masztów antenowych i wolno stojących wież antenowych o konstrukcji kratowej.
 9. Ustala się zasady gospodarki odpadami:
  1. wymóg składowania, zagospodarowania lub utylizacji odpadów, stosownie do ich charakteru, we właściwej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, określonej w planie gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
  2. gromadzenie i selekcję odpadów w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadów stałych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 12.

Do czasu realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnego z warunkami określonymi w ustaleniach zmiany planu, dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenów.

§ 13.

Tereny poszerzeń dróg publicznych klasy drogi dojazdowej, oznaczone symbolami terenu KDD/1 – KDD/3, ciągów pieszo–jezdnych oznaczone symbolem terenu KXJ/1, obiektów infrastruktury wodociągowej oznaczone symbolem terenu IT/1 stanowią inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym w granicach ograniczonych liniami rozgraniczającymi wyznaczonymi na rysunkach planu.

Rozdział II
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 14.

Dla terenów oznaczonych na rysunkach zmiany planu symbolem terenu MN/1MN/3 ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 2. przeznaczenie uzupełniające – zieleń urządzona;
 3. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
  1. dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej,
  2. w budynkach mieszkaniowych dopuszcza się realizację usług, pod warunkiem zachowania obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych,
  3. dopuszczalne budynki towarzyszące wolnostojące lub w połączeniu z budynkiem przeznaczenia podstawowego;
 4. zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
  1. nieprzekraczalnie linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem zmiany planu i ustaleniami § 7 ust. 1,
  2. maksymalna wysokość zabudowy przeznaczenia podstawowego – 10,5 m,
  3. maksymalna liczba nadziemnych kondygnacji zabudowy przeznaczenia podstawowego – 3, w tym poddasze,
  4. maksymalna wysokość obiektów towarzyszących – 7 m,
  5. maksymalna liczba nadziemnych kondygnacji obiektów towarzyszących – 1,
  6. maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%,
  7. minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60%,
  8. maksymalna intensywności zabudowy – 0.4,
  9. minimalna intensywności zabudowy – 0.1,
  10. dachy symetryczne, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45° włącznie, z dopuszczeniem jak lit. k,
  11. dopuszczalne dachy jednospadowe o spadkach w granicach od 12° do 25° oraz dachy płaskie o spadkach w granicach od 2° do 12°;
 5. w przypadku realizacji dopuszczonych usług ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo;
 6. zasady obsługi w zakresie komunikacji:
  1. z przyległych dróg publicznych klasy drogi dojazdowej i ich poszerzeń oznaczonych symbolem KDD/2 i KDD/3 oraz położonych poza obszarem zmiany planu i oznaczonych informacyjnie symbolem [KDD],
  2. z przyległych dróg wewnętrznych położonych poza obszarem zmiany planu i oznaczonych informacyjnie symbolem [KDW].

§ 15.

Dla terenów oznaczonych na rysunkach zmiany planu symbolem U/1U/2 ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. lokale mieszkalne lokalizowane w budynkach usługowych,
  2. usługi rzemieślnicze,
  3. zieleń urządzona;
 3. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
  1. budynki przeznaczenia podstawowego wolnostojące,
  2. dopuszcza się przeznaczanie części budynków usługowych na lokale mieszkalne pod warunkiem, iż nie będzie ona stanowić więcej niż 20% powierzchni użytkowej budynku oraz pod warunkiem ochrony lokali mieszkalnych przed ewentualnymi uciążliwościami,
  3. dopuszczalne obiekty towarzyszące wolnostojące lub wbudowane w budynek przeznaczenia podstawowego; dla obiektów wolnostojących obowiązek dostosowania architektury do budynku przeznaczenia podstawowego;
 4. zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
  1. nieprzekraczalnie linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem zmiany planu i ustaleniami § 7 ust. 1,
  2. maksymalna wysokość zabudowy przeznaczenia podstawowego –10,5 m,
  3. maksymalna liczba nadziemnych kondygnacji zabudowy przeznaczenia podstawowego – 2,
  4. maksymalna wysokość obiektów towarzyszących – 7 m,
  5. maksymalna liczba nadziemnych kondygnacji obiektów towarzyszących – 1,
  6. maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%,
  7. minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30%,
  8. maksymalna intensywności zabudowy – 0.6,
  9. minimalna intensywności zabudowy – 0.2,
  10. dachy symetryczne, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45° włącznie, z dopuszczeniem jak lit. k,
  11. dopuszczalne dachy jednospadowe o spadkach w granicach od 12° do 25° oraz dachy płaskie o spadkach w granicach od 2° do 12°;
 5. zasady obsługi w zakresie komunikacji:
  1. z przyległej drogi publicznej klasy drogi zbiorczej położonej poza obszarem zmiany planu i oznaczonej informacyjnie symbolem [KDZ],
  2. z przyległej drogi publicznej klasy drogi dojazdowej położonej poza obszarem zmiany planu i oznaczonej informacyjnie symbolem [KDD],
  3. z przyległej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem przeznaczenia KDW/1.

§ 16.

Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem terenu ZL/1ZL/2 ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe – tereny lasów;
 2. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
  1. zakaz zabudowy,
  2. dopuszczalne prowadzenie dróg leśnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 3. zasady obsługi w zakresie komunikacji:
  1. z przyległej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem przeznaczenia KDW/1,
  2. z przyległej drogi wewnętrznej położonej poza obszarem zmiany planu i oznaczonej informacyjnie symbolem [KDW].

§ 17.

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem ZU/1 ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urządzonej;
 2. przeznaczenie uzupełniające – urządzone place zabaw oraz urządzenia sportowo–rekreacyjne;
 3. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
  1. zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną,
  2. zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem altan, zadaszeń, urządzeń do zabaw dla dzieci, urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
  3. dopuszczenie realizacji utwardzonych placów, ciągów komunikacji pieszej, oraz infrastruktury technicznej związanej bezpośrednio z obsługą tego terenu;
 4. zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
  1. nieprzekraczalnie linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem zmiany planu i ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 1,
  2. maksymalna wysokość zabudowy – 5 m,
  3. maksymalna powierzchnia zabudowy – 10%,
  4. minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 80%,
  5. maksymalna intensywności zabudowy – 0.1,
  6. minimalna intensywności zabudowy – 0.01,
  7. dachy symetryczne, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45° włącznie, z dopuszczeniem jak lit. h,
  8. dopuszczalne dachy jednospadowe o spadkach w granicach od 12° do 25° oraz dachy płaskie o spadkach w granicach od 2° do 12°;
 5. zasady obsługi w zakresie komunikacji – z przyległej drogi publicznej klasy drogi dojazdowej położonej poza obszarem zmiany planu i oznaczonej informacyjnie symbolem [KDD].

§ 18.

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem WS/1 ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
 2. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
  1. zakaz zabudowy, za wyjątkiem sieci i urządzeń dopuszczonych na podstawie przepisów odrębnych,
  2. dopuszczalne użytkowanie rekreacyjne;
 3. zasady obsługi w zakresie komunikacji – z przyległej drogi publicznej klasy drogi dojazdowej położonej poza obszarem zmiany planu i oznaczonej informacyjnie symbolem [KDD].

§ 19.

Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem terenu R/1R/2 ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze, w tym drogi dojazdowe do gruntów rolnych;
 2. szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy – zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem dopuszczenia modernizacji istniejącej sieci infrastruktury technicznej;
 3. zasady obsługi w zakresie komunikacji:
  1. z przyległej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem przeznaczenia KDW/1,
  2. z przyległej drogi wewnętrznej położonej poza obszarem zmiany planu i oznaczonej informacyjne symbolem [KDW].

§ 20.

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem P/1 ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów produkcyjnych i usług;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. składy i magazyny,
  2. zieleń izolacyjna i urządzona;
 3. szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
  1. dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
  2. dopuszczalna lokalizacja wielkokubaturowych obiektów produkcyjnych i usługowych o nowoczesnej architekturze, z wymogiem stworzenia wysokich walorów architektonicznych,
  3. dopuszczalne obiekty towarzyszące, w tym zabudowa biurowa, socjalna;
 4. zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
  1. nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem zmiany planu i ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 1,
  2. maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
  3. maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%,
  4. minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%,
  5. maksymalna intensywności zabudowy – 0.7,
  6. minimalna intensywności zabudowy – 0.3,
  7. dachy symetryczne, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 15° do 40° włącznie z dopuszczeniem dachów jednospadowych o spadkach w granicach od 12° do 25° oraz dachów płaskich o spadkach w granicach od 2° do 12° oraz zastosowań w konstrukcji dachów przekryć łukowych,
  8. zagospodarowanie terenu zielenią ozdobną i izolacyjną;
 5. zasady obsługi w zakresie komunikacji – z przyległej drogi publicznej klasy dojazdowej i jej poszerzenia, oznaczonej symbolem przeznaczenia KDD/1.

§ 21.

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem terenu IT/1 ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe – tereny infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę, obiekty infrastruktury wodociągowej;
 2. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
  1. dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania terenu,
  2. dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem terenu, pod warunkiem, że nie będą one kolidowały z przeznaczeniem podstawowym terenu;
 3. zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
  1. nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem zmiany planu i ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 1,
  2. maksymalna wysokość zabudowy – 6 m,
  3. maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 1,
  4. maksymalna intensywność zabudowy – 2,0,
  5. minimalna intensywność zabudowy – 0,1,
  6. maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki budowlanej,
  7. minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni działki budowlanej,
  8. geometria dachu – dachy symetryczne, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 15° do 40° włącznie z dopuszczeniem dachów jednospadowych o spadkach w granicach od 12° do 25° oraz dachów płaskich o spadkach w granicach od 2° do 12° oraz zastosowań w konstrukcji dachów przekryć łukowych;
 4. zasady obsługi w zakresie komunikacji – z przyległego ciągu pieszo–jezdnego oznaczonego symbolem przeznaczenia KXJ/1.

§ 22.

Dla terenów oznaczonych na rysunkach zmiany planu symbolem terenu KDD/1KDD/3 ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe – tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej (poszerzenia);
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. obiekty i urządzenia pomocnicze dla przeznaczenia podstawowego, w szczególności wyposażenia technicznego dróg,
  2. infrastruktura techniczna nie związana z drogą;
 3. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu – szerokość poszerzeń drogi w liniach rozgraniczających zmienna (od 0,55 do 2,0 m), zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

§ 23.

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem terenu KDW/1, ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe – tereny dróg wewnętrznych;
 2. przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna nie związana z drogą;
 3. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy – szerokość drogi w liniach rozgraniczających zmienna (od 6,0 do 12,00 m), zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

§ 24.

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem terenu KXJ/1 ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe – ciąg pieszo–jezdny;
 2. przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna nie związana z drogą;
 3. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
  1. szerokość ciągu w liniach rozgraniczających zmienna (od 0,30 do 22,55 m), zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
  2. dopuszcza się realizację ciągów przeznaczonych do ruchu kołowego i pieszego bez konieczności wydzielenia jezdni i chodników.

§ 25.

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15% dla wszystkich terenów objętych zmianą planu.

Rozdział III
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 26.

W granicach zmiany planu traci moc Uchwała Nr XX/134/2004 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 listopada 2004 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 316, poz. 10432 z dnia 24 grudnia 2004 r.

§ 27.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 28.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Długosiodło.

Przewodniczacy Rady Gminy
Teresa Paradowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 9)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-11 godz. 21:27

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 864 981

Liczba pojedynczych informacji:
3 061

Liczba plików (załączników):
5 064