Uchwała nr: VIII/67/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

Dodano: 27 czerwca 2019 r. - godz. 11:47

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr VIII/67/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie stwierdzenia nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXVIII/327/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło, zmienionej Uchwałą Nr V/45/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r., uchwala się, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło w granicach administracyjnych, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Długosiodło Nr XXVIII/326/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło w granicach administracyjnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-10-14 godz. 16:41

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 009 698

Liczba pojedynczych informacji:
2 835

Liczba plików (załączników):
4 549