Uchwała nr: VII/66/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku

Dodano: 25 czerwca 2019 r. - godz. 12:58

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr VII/66/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarządza się na terenie Gminy Długosiodło pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2.

Wyznacza się inkasentów w poszczególnych sołectwach i określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczacy Rady Gminy
Teresa Paradowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 664

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061