Uchwała nr: VI/65/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku

Dodano: 25 czerwca 2019 r. - godz. 12:51

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr VI/65/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 9 kwietnia 2019 roku

w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Niniejsza uchwała określa stawkę dotacji przedmiotowej obowiązującą w zakresie wyliczenia kwoty dotacji z budżetu Gminy Długosiodło na 2019 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle.

§ 2.

Stawkę dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Długosiodło ustala się w wysokości 0,71 zł do 1 m³ ścieków gminnej kanalizacji od dnia 01 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-11 godz. 21:27

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 865 040

Liczba pojedynczych informacji:
3 061

Liczba plików (załączników):
5 064