Uchwała nr: VI/64/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku

Dodano: 25 czerwca 2019 r. - godz. 12:49

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr VI/64/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 9 kwietnia 2019 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr V/61/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie dopłaty do 1 m³ odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się uchwałę Nr V/61/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie dopłaty do 1 m³ odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Długosiodło.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Długosiodło.

Przewodniczacy Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 798

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061