Uchwała nr: V/57/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Dodano: 24 czerwca 2019 r. - godz. 09:23

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr V/57/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 i po zmianach dochody wynoszą 48.629.703,15 zł, z tego:
  1. bieżące w kwocie 37.785.612,15 zł,
  2. majątkowe w kwocie 10.844.091,00 zł.
 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a i po zmianach wydatki wynoszą 55.560.736,66 zł, z tego:
  1. bieżące w kwocie 34.777.326,18 zł,
  2. majątkowe w kwocie 20.783.410,48 zł.

§ 2.

 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.931.033,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i pożyczek.
 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.920.992,51 zł, rozchody w wysokości 1.989.959,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na pokrycie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 9.583.767,00 zł, w tym:
  • z tytułu kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł,
  • z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.583.767,00 zł.

  Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu, spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 8.441.584,20 zł.

§ 3.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 6)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 698

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061