Uchwała nr: V/55/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Dodano: 24 czerwca 2019 r. - godz. 08:36

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr V/55/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T” w wysokości 1.273.837,00 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych 00/100).

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy, o której mowa w § 1 oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Wyszkowskim a Gminą Długosiodło.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-01-15 godz. 16:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 217 294

Liczba pojedynczych informacji:
2 898

Liczba plików (załączników):
4 671