Uchwała nr: V/54/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Dodano: 24 czerwca 2019 r. - godz. 08:33

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr V/54/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 marca 2019 roku

w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Długosiodło funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2020.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczacy Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-01-15 godz. 16:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 217 336

Liczba pojedynczych informacji:
2 898

Liczba plików (załączników):
4 671