Uchwała nr: V/53/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Dodano: 24 czerwca 2019 r. - godz. 08:31

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr V/53/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Długosiodło przez inne niż Gmina Długosiodło osoby prawne i osoby fizyczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie w 2019 roku dotacji z budżetu Gminy Długosiodło na ucznia publicznej szkoły podstawowej prowadzonej na terenie Gminy Długosiodło przez inne niż Gmina Długosiodło osoby prawne i osoby fizyczne, w wysokości wyższej o 40 % kwoty dotacji określonej w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczacy Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-11 godz. 21:27

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 865 036

Liczba pojedynczych informacji:
3 061

Liczba plików (załączników):
5 064