Uchwała nr: IV/43/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Dodano: 11 kwietnia 2019 r. - godz. 09:55

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr IV/43/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a i po zmianach wydatki wynoszą 51.744.884,20 zł, z tego:

 1. bieżące w kwocie 34.307.636,20 zł,
 2. majątkowe w kwocie 17.437.248,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.

§ 2.

 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.753.937,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i pożyczek.
 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.441.584,20 zł, rozchody w wysokości 3.687.647,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na pokrycie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 9.583.767,00 zł, w tym:
  • z tytułu kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł,
  • z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.583.767,00 zł.

  Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu, spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 8.441.584,20 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 3)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-01-15 godz. 13:39

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 342 292

Liczba pojedynczych informacji:
3 164

Liczba plików (załączników):
5 397

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe