Uchwała nr: IV/41/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Dodano: 11 kwietnia 2019 r. - godz. 09:32

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr IV/41/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 24 stycznia 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. W uchwale Nr XXVIII/327/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło zmienia się załączniki graficzne nr: 1, 2 i 5 określające granice obszaru objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło dla obszarów w obrębach geodezyjnych Marianowo, Kalinowo i Blochy, zgodnie z załącznikiem graficznym nr: 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
  2. Załączniki graficzne nr: 3, 4, 6 i 7 do uchwały Nr XXVIII/327/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło, pozostają bez zmian.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 3)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-11 godz. 21:27

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 865 027

Liczba pojedynczych informacji:
3 061

Liczba plików (załączników):
5 064