Uchwała nr: II/24/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku

Dodano: 21 stycznia 2019 r. - godz. 09:51

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr II/24/2018

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz.994, 1000, 1349, 1432) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XXXII/391/2018 r. Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długosiodło (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 30 października 2018 r.poz.10342) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 33 ust.2 dodaje się słowa "i Przewodniczący Klubu Radnych.";
 2. w § 42 ust.3 słowa "Biurze Rady" zastępuje się słowami "komórce organizacyjnej Urzędu Gminy";
 3. skreśla się § 45 ust.3;
 4. skreśla się §54;
 5. §70 otrzymuje brzmienie:
  "§70. Zespół kontrolny ma prawo żądać od podmiotu kontrolowanego:
  1. zapewnienia warunków i środków dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli,
  2. udostępnienia dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz prawa wstępu do pomieszczeń i obiektów kontrolowanego podmiotu,
  3. w przypadku odmowy wykonania czynności o których mowa w pkt 1 i 2 pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy,
  4. ustnych i pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli a stanowiących przedmiot zainteresowania Zespołu kontrolnego."
  5. skreśla się §87;
  6. § 90 otrzymuje brzmienie:
   " § 90.Organy gminy na żądanie zainteresowanego zobowiązane są udostępnić dokumenty na zasadach określonych obowiązującymi przepisami."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-01-20 godz. 10:12

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 345 440

Liczba pojedynczych informacji:
3 166

Liczba plików (załączników):
5 400

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe