Uchwała nr: XXXII/391/2018 z dnia 16 października 2018 roku

Dodano: 15 stycznia 2019 r. - godz. 12:22

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXXII/391/2018

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długosiodło.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Statut Gminy Długosiodło w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXIV/361/13 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długosiodło ( Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 29 lipca 2013 r., poz. 8496 z późn. zm.)

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem kadencji Rady Gminy Długosiodło następującej po kadencji, w której została podjęta, po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-01-15 godz. 16:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 212 733

Liczba pojedynczych informacji:
2 898

Liczba plików (załączników):
4 671