Uchwała nr: XXVIII/327/2018 z dnia 22 marca 2018 roku

Dodano: 13 września 2018 r. - godz. 11:27

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXVIII/327/2018

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Przystępuje się do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło przyjętego Uchwałą Nr XX/134/2004 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 listopada 2004 r.
  2. Granice obszarów objętych sporządzaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło określają załączniki nr 1 - 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dla poszczególnych zmian, o których mowa w § 1 może nastąpić uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działek lub ich fragmentów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 6)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-12-12 godz. 15:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 560 992

Liczba pojedynczych informacji:
2 522

Liczba plików (załączników):
4 049