Uchwała nr: XXVII/322/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dodano: 23 lutego 2018 r. - godz. 15:45

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXVII/322/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Długosiodło na lata 2018-2029 zgodnie z Załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

  1. Zaciągania zobowiązań:
    1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych z Załączniku nr 2
    2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-12-14 godz. 16:10

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 563 618

Liczba pojedynczych informacji:
2 524

Liczba plików (załączników):
4 053