Uchwała nr: XXVII/319/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dodano: 23 lutego 2018 r. - godz. 15:12

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXVII/319/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 i po zmianach dochody wynoszą 35.843.294,11 zł, z tego:
  1. bieżące w kwocie 35.746.722,53 zł,
  2. majątkowe w kwocie 96.571,58 zł.
 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a i po zmianach wydatki wynoszą 38.034.320,62 zł, z tego:
  1. bieżące w kwocie 33.561.051,15 zł,
  2. majątkowe w kwocie 4.473.269,47 zł.

§ 2.

 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.191.026,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i wolnych środków.
 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.133.935,22 zł, rozchody w wysokości 942.908,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 872.085,29 zł.

§ 3.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 7)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-06-25 godz. 12:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 807 369

Liczba pojedynczych informacji:
2 771

Liczba plików (załączników):
4 431