Uchwała nr: XXV/293/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku

Dodano: 30 listopada 2017 r. - godz. 13:58

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXV/293/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 6k ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  1. o pojemności 120 litrów – w wysokości 26, 00 zł
  2. o pojemności 240 litrów – w wysokości 35,00 zł
  3. o pojemności 1100 litrów – w wysokości 85,00 zł
  4. o pojemności 7000 litrów – w wysokości 738,00 zł
 2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
  1. o pojemności 120 litrów – w wysokości 52, 00 zł
  2. o pojemności 240 litrów – w wysokości 70,00 zł
  3. o pojemności 1100 litrów – w wysokości 170,00 zł
  4. o pojemności 7000 litrów – w wysokości 1496,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-06-25 godz. 12:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 807 268

Liczba pojedynczych informacji:
2 771

Liczba plików (załączników):
4 431