Uchwała nr: XXV/292/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku

Dodano: 27 listopada 2017 r. - godz. 15:27

Ostatnio zmodyfikowano: 27 listopada 2017 r. - godz. 15:30

Uchwała Nr XXV/292/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1289 ) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe na nieruchomościach zamieszkałych i nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w sposób bezpośredni:
  1. Odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości,
  2. Odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło– w każdej ilości,
  3. Odpady z papieru, metali opakowań wielomateriałowych, popiołów oraz powstałe odpady zmieszane zebrane w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło – w każdej ilości,
  4. Odpady zielone i inne biodegradowalne (ogrodowe, kuchenne), zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło – w każdej ilości,
  5. Odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony od samochodów osobowych oraz tekstylia i odzież, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło – w każdej ilości.
 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pośredni odbiór odpadów komunalnych selektywnie zbieranych przyjmowany jest bezpłatnie przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):
  1. bioodpady kuchenne i komunalne zielone,
  2. szkło opakowaniowe,
  3. papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, metali, opakowania wielomateriałowe oraz inne odpady niebędące odpadami wymienionymi w pkt 1), 2) oraz 4) do 7),
  4. meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony od samochodów osobowych,
  5. odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów, które nie są objęte przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
  6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  7. powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory.
 3. Odpady określone w ust. 2 przyjmowane są przez PSZOK w dniach i godzinach jego otwarcia, o których informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej gminy Długosiodło ( www.bip.dlugosiodlo.pl).
 4. Do punktu PSZOK właściciel nieruchomości zamieszkałej lub właściciel nieruchomości, na której znajdują się budynki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe dostarcza odpady własnym transportem i na własny koszt. Wszystkie wymienione odpady są przyjmowane nieodpłatnie.

§ 2.

Odbiór odpadów posegregowanych niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło, następuje w zamian za uiszczoną opłatę, według stawki określonej dla odpadów zebranych w sposób nieselektywny.

§ 3.

Komunalne odpady zmieszane (nie zebrane w sposób selektywny), w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałej (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa) oraz nieruchomości zabudowanej budynkami letniskowymi lub z innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 4.

W zakresie odbioru odpadów zebranych w sposób selektywny ustala się następujące częstotliwości:

 1. Odpady szkła, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zamieszkałej (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa) oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem letniskowym lub z innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu,
 2. Odpady papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych i popioły oraz pozostałe odpady suche zmieszane w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zamieszkałej (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa) oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem letniskowym lub z innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu,
 3. Odpady zielone i inne biodegradowalne (ogrodowe, kuchenne), w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zamieszkałej (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa) oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem letniskowym lub z innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 6.

Traci moc uchwała nr XIV/156/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016 r w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania zagospodarowywania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-11-15 godz. 15:49

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 527 433

Liczba pojedynczych informacji:
2 509

Liczba plików (załączników):
4 002