Uchwała nr: XXV/291/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku

Dodano: 27 listopada 2017 r. - godz. 14:17

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXV/291/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.,poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie,

Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło (zwany dalej Regulaminem)

Rozdział 1.
ostanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2.

Odpady komunalne stałe

 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
  1. w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywny sposób zbierania i pozbywania się odpadów poprzez selektywne zbieranie u źródła odpadów komunalnych z wydzieleniem następujących frakcji i grup:
   1. bioodpady zielone i inne ulegające biodegradacji,
   2. szkło opakowaniowe,
   3. papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, metal, opakowania wielomateriałowe oraz inne odpady niebędące odpadami wymienionymi pod lit. a), b) oraz d) do g),
   4. meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony od samochodów osobowych,
   5. odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów, które nie są objęte przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
   6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
   7. powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory.
  2. w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali nieselektywny sposób zbierania i pozbywania się odpadów poprzez nieselektywne zbieranie frakcji wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1) lit. a) do d)
  3. przekazywanie zebranych odpadów komunalnych:
   1. podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – w przypadku odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) lit. a), b), c) i d) (w tym zebranych nieselektywnie),
   2. do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w dalszej części Regulaminu zwanym „PSZOK”), w którym jest wyznaczone, stacjonarne miejsce w gminie, gdzie mieszkańcy w określonych godzinach i pod nadzorem mogą dostarczać wszystkie selektywnie zbierane odpady komunalne – w przypadku odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) lit. a) do g);
  4. wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale 3 niniejszego regulaminu worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych leży po stronie podmiotu odbierającego odpady komunalne;
  5. systematyczne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w taki sposób by nie zalegały bezpośrednio na powierzchni terenu;
  6. gromadzenie odpadów w przeznaczonych do tego workach za wyjątkiem wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1) lit. d) do g);
 2. Ustala się następujące zasady w zakresie obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych:
  1. właściciel nieruchomości, który zgodnie ze złożoną deklaracją nie dokonał wyboru selektywnego zbierania odpadów, wyposaża nieruchomość w jeden pojemnik na zmieszane odpady komunalne.
  2. właściciel, który wyposaży nieruchomość w kompostownik i zadeklaruje gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji jest zwolniony z obowiązku posiadania worka na odpady ulegające biodegradacji
 3. Ustala się następujące zasady dotyczące selektywnego zbierania szkła opakowaniowego:
  1. w workach na szkło zbierane są butelki, słoiki oraz pozostałe szkło opakowaniowe, z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
  2. abrania się wyrzucania do worków: szkła w workach ani innych opakowaniach, szkła typu płaskiego, w szczególności szyb okiennych, luster, szyb samochodowych, jak również porcelany i ceramiki, talerzy, kubków, wazonów albo doniczek.
 4. Ustala się następujące zasady dotyczące selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:
  1. w workach na bioodpady (lub przydomowym kompostowniku) gromadzi się:
   1. odpady ogrodowe, tj. ściętą trawę, liście, drobne gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce, odpady po owocach i warzywach;
   2. odpady kuchenne, tj. obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych, resztki produktów mleczarskich, stary chleb, fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa, skorupki od jajek, gotowane warzywa, zepsuta żywność z wyłączeniem produktów mięsnych;
  2. w workach dla odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (lub przydomowym kompostowniku) nie należy umieszczać: kości, mięsa, płynnych resztek jedzenia, odchodów zwierzęcych, tkanin, materiałów nieorganicznych, sztucznych materiałów organicznych, papieru, papierosów, popiołu i zmiotek ulicznych.
 5. Ustala się następujące zasady dotyczące selektywnego zbierania odpadów papieru i tektury:
  1. w workach na papier należy umieszczać: papier w postaci opakowań kartonowych, książek, broszur, gazet itp.;
  2. w workach na papier nie umieszcza się papieru zbrudzonego i zatłuszczonego;
 6. Ustala się następujące zasady dotyczące selektywnego zbierania metali i tworzyw sztucznych:
  1. w workach na metale i tworzywa sztuczne umieszcza się opakowania z metali i tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, a także drobne odpady metalowe i tworzywa sztuczne niebędące opakowaniami,
  2. w workach na metale i tworzywa sztuczne nie umieszcza się opakowań po środkach niebezpiecznych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
 7. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptece i punkcie aptecznym na terenie Gminy Długosiodło.
 8. W przypadku wyboru przez właściciela nieruchomości nieselektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, w pojemniku należy gromadzić wszystkie odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 lit a) do c) niniejszego regulaminu.

§ 3.

Odpady budowlane

 1. Właściciel nieruchomości selektywnie zbiera i przekazuje do PSZOK odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe w podziale na frakcje określone w jego regulaminie.
 2. Bezpłatnie do PSZOK można dostarczać wyłącznie odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę w ilości nie większej niż 240 l w ciągu jednego miesiąca.

§ 4.

Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego

 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż jego nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczone parkowanie pojazdów samochodowych.
 2. Rozpoczęcie usuwania śniegu i lodu powinno nastąpić niezwłocznie po ustaniu opadów albo wystąpieniu śliskości.
 3. Śnieg i lód należy pryzmować na pograniczu chodnika i jezdni, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

§ 5.

Mycie i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi

 1. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących miejscach:
  1. na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem że wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;
  2. na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.
 2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodnogruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstałymi w wyniku napraw będzie zgodny z przepisami Regulaminu.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna objętość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6.

 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą spełniać następujące wymagania:
  1. w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej nie mogą mieć pojemności mniejszej niż 120 l;
  2. konstrukcja pojemnika powinna: być wykonana z tworzywa sztucznego o ściankach grubości dostosowanej do objętości pojemnika, posiadać pokrywę i umożliwiać opróżnianie pojemnika grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów;
 2. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:
  1. właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemnik służący do gromadzenia odpadów komunalnych w sposób zmieszany;
  2. worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny będą udostępniane przez podmiot odbierający odpady komunalne w sposób selektywny
  3. odpady komunalne zbierane w sposób selektywny będą gromadzone w następujący sposób:
   • metale i tworzywa sztuczne - w workach koloru żółtego z napisem Metale i tworzywa sztuczne,
   • szkło opakowaniowe –w workach koloru zielonego z napisem Szkło opakowaniowe
   • papier – w workach koloru niebieskiego z napisem Papier
   • bioodpady zielone – w workach koloru brązowego z napisem Bioodpady,
   • popiół – w workach koloru szarego

  Worki zapewnia przedsiębiorca odbierający odpady w sposób selektywny.

§ 7.

 1. Określa się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach:
  1. kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l wyposażone w zadaszenie ograniczające możliwość zalania odpadów wodami opadowymi;
  2. odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 250 m;
  3. na przystankach komunikacji transportu zbiorowego kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
  4. na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m.
 2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych na terenie Gminy Długosiodło:
  1. pojemniki na odpady o pojemności 120 l , 240l , 1100 l,
  2. worki o pojemności od 60 do 120 l,
  3. kontenery o pojemności 5 m3, 7m3, 10m3,
 3. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:
  1. dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak, co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość, odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności, co najmniej 60 l,
  2. dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika,
  3. dla żłobków i przeszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika,
  4. dla lokali handlowych 50 l na każde 10m3 powierzchni całkowitej, jednak, co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal,
  5. dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,
  6. dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 zatrudnionych,
  7. w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.
 4. Ustala się następujące standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
  1. właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej, jak i wewnątrz; do obowiązków właściciela nieruchomości należy czyszczenie i odkażanie pojemników, które należy przeprowadzać z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na miesiąc;
  2. pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejś części, np. pokrywy;
  3. właściciele nieruchomości ustawiają pojemniki w obrębie swojej własności gruntowej.
 5. Ustala się następujące zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów oraz minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów:
  1. na terenie nieruchomości pojemniki/worki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości;
  2. jeżeli nie ma możliwości dostępu do miejsca gromadzenia odpadów z drogi publicznej, pojemniki/worki należy wystawiać w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości;
  3. dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach za zgodą i wiedzą właściciela nieruchomości;
  4. na drogach publicznych kosze na odpady powinny być ustawione po obu stronach drogi oraz w rejonie skrzyżowań, szczególnie w sąsiedztwie przejść dla pieszych pozbywanie się odpadów z koszy ulicznych odbywa się z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu;
  5. pozbywanie się odpadów zmieszanych lub selektywnie zebranych w workach z terenu nieruchomości odbywa się co najmniej w odstępach raz w miesiącu na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości zabudowanych budynkami letniskowymi lub wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. Szczegółowy harmonogram opróżniania pojemników oraz odbiór odpadów zbieranych selektywnie w workach określa uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  6. na terenach użyteczności publicznej takich jak skwery, przystanki komunikacji transportu zbiorowego, alejki, place zabaw itp. rozmieszcza się kosze na odpady; pozbywanie się odpadów z tych koszy odbywa się z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Rozdział 4.
Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do gromadzenia nieczystości płynnych oraz minimalna częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych

§ 8.

 1. Właściciel nieruchomości niemający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, oraz nieposiadający przydomowej oczyszczalni ścieków, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by jego opróżnianie odbywało się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia, uwzględniając następujące normy:
  1. produkcja ścieków w gospodarstwach domowych – 3,0m3 /osobę/miesiąc;
  2. pralnie – 17,0m3 / kg bielizny/ doba;
  3. bary restauracje, jadłodajnie – 3,0m3 /1 miejsce/miesiąc;
  4. kawiarnie – 0,8 m3 /miejsce/miesiąc;
  5. sklepy spożywcze – 2,0 m3 / 1 zatrudniony/ miesiąc;
  6. pozostałe sklepy – 0,9 m3 /1zatrudnionego/miesiąc;
  7. apteki – 3,0m3 / 1 zatrudnionego/miesiąc;
  8. przychodnie lekarskie – 0,5m3/ 1 zatrudnionego/miesiąc;
  9. zakłady fryzjerskie i kosmetyczne – 4,5 m3 / 1 zatrudnionego/miesiąc;
  10. pozostałe zakłady usługowe – 0,45m3 / 1 zatrudnionego/miesiąc;
  11. zakłady produkcyjne:
   1. bez natrysków – 0,45m3 /1/zatrudnionego/miesiąc,
   2. z natryskami – 1,5m3 /1/zatrudnionego/miesiąc.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 9.

Gmina tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku poprzez organizację systemu gospodarowania odpadami prowadzącego do:

 1. ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych,
 2. zwiększenia udziału odzysku, recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych, oraz papieru i tektury i zapewnienie wysokiej jakości odpadów zbieranych selektywnie,
 3. zwiększenia ilości zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
 4. wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów,
 5. zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwiania przez składowanie,
 6. dążyć do maksymalnego ograniczenia składowania odpadów;

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 10.

 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą także pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
 2. Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby:
  1. nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt,
  2. nie były uciążliwe dla innych osób,
  3. nie zanieczyszczały terenów użyteczności publicznej i terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
 3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru i opieki.
 4. Właściciel psa, wyprowadzając go na teren przeznaczony do wspólnego użytku, zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad zwierzęciem oraz prowadzenia go na smyczy, a w przypadku zwierząt agresywnych lub niebezpiecznych mogących stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcu i pod opieką osób dorosłych, które zapewniają sprawowanie nad nimi kontroli. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz obszarach oznaczonych jako wybiegi dla psów, pod warunkiem zapewnienia przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli zachowania psa.
 5. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu ogrodzenia tabliczkę ostrzegawczą.
 6. Właściciel zwierzęcia domowego jest zobowiązany do uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez to zwierzę na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 11.

 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, a w szczególności w zabudowie wielorodzinnej, jednorodzinnej, w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej strefach przemysłowych, i obszarach zabudowanych budynkami rekreacji indywidualnej, utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione.
 2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione także na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie, na których rozpoczęto inwestowanie zgodne z tymi planami.
 3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi łącznymi warunkami:
  1. posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
  2. wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
 4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt 3, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego regulaminu, a ponadto:
  1. przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
  2. składować obornik w odległości co najmniej 20 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;
  3. odprowadzać gnojowicę do szczelnego zbiornika bezodpływowego;
  4. przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku – wiosną i jesienią; zabieg deratyzacji wykonuje podmiot uprawniony;
  5. pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w takiej odległości, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 12.

 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości zbiorowego zamieszkania (budynki mieszkalne wielolokalowe), zabudowania zagrodowe oraz nieruchomości związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.
 2. Ustala się termin przeprowadzenia deratyzacji od dnia 1 marca do dnia 31 marca.
 3. W przypadku wystąpień populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, w drodze zarządzenia, termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 13.

Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 14.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIV/184/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2016 r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-10-23 godz. 10:31

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 506 893

Liczba pojedynczych informacji:
2 498

Liczba plików (załączników):
3 992