Uchwała nr: XXV/287/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku

Dodano: 24 listopada 2017 r. - godz. 13:33

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXV/287/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/167/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 400a ust. 1 pkt 22 i art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z poźn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/167/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło, wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. O dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków mogą ubiegać się:
  1. osoby fizyczne, zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Długosiodło,
  2. wspólnoty mieszkaniowe,
  3. osoby prawne,
  4. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie gminy Długosiodło,
  5. jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-11-15 godz. 15:49

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 527 430

Liczba pojedynczych informacji:
2 509

Liczba plików (załączników):
4 002