Uchwała nr: XXV/286/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku

Dodano: 24 listopada 2017 r. - godz. 13:22

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXV/286/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/52/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 400a ust. 1 pkt 22 i art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z poźn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VI/52/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej, wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  "5. Beneficjent przedsięwziecia nie może korzystać z dotacji celowych pochodzących z innych projektów realizowanych przez Gminę Długosiodło."
 2. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  " 1. O dofinansowanie kosztów zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej mogą ubiegać się:
  1. podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
   1. osoby fizyczne, zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Długosiodło,
   2. wspólnoty mieszkaniowe,
   3. osoby prawne,
   4. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy Długosiodło,
   5. jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-12-14 godz. 16:10

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 563 619

Liczba pojedynczych informacji:
2 524

Liczba plików (załączników):
4 053