Uchwała nr: XXV/282/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku

Dodano: 24 listopada 2017 r. - godz. 11:54

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXV/282/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2017 - 2018 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 89, art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Zaciąga się długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2017 - 2018 w kwocie 1.483.900,00 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100). Pożyczka zostanie zaciągnięta w dwóch transzach, tj. pierwsza transza w roku 2017 w kwocie 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i druga transza w 2018 roku w kwocie 1.323.900,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100) w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo”.

§ 2.

Źródłem dochodu, z którego pożyczka zostanie sfinansowana są wpływy z podatku od nieruchomości oraz wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3.

Zabezpieczenie pożyczki zostanie określone w zawartej umowie.

§ 4.

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2019 - 2028.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-11-15 godz. 15:49

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 527 462

Liczba pojedynczych informacji:
2 509

Liczba plików (załączników):
4 002