Uchwała nr: XXV/281/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku

Dodano: 24 listopada 2017 r. - godz. 11:47

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXV/281/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T” w wysokości 180.983,70 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 70/100).

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy, o której mowa w § 1 oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Wyszkowskim a Gminą Długosiodło.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-12-14 godz. 16:10

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 563 611

Liczba pojedynczych informacji:
2 524

Liczba plików (załączników):
4 053