Uchwała nr: XXIV/262/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku

Dodano: 11 września 2017 r. - godz. 14:00

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXIV/262/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie określenia warunków odpłatności na przyznaną pomoc w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 8 ust. 1 i ust.2, art.96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z  dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz.1024), Rada Gminy w Długosiodle uchwala co następuje:

§ 1.

Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznania pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

§ 2.

Do wysokości podwyższonego kryterium dochodowego do 150 % nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XX/451/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie rzeczowej oraz uchwała Nr XXX/452/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie pieniężnej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-10-21 godz. 17:11

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 504 122

Liczba pojedynczych informacji:
2 497

Liczba plików (załączników):
3 991