Uchwała nr: XXIV/261/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku

Dodano: 11 września 2017 r. - godz. 13:44

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXIV/261/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz.U z 2017r. poz.1189 z późn.zm./, dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust.6 i 7 pkt 2,3, art.91d pkt1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. , poz.1189, z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez związki zawodowe Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Długosiodło w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy , obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych o wymiar określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela ustala się według zasad określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin , ustala się wg zasad określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół i przedszkoli.

§ 5.

Tracą moc:

  1. Uchwała Nr XXVI/394/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.
  2. Uchwała Nr XXVIII/196/2005 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez gminę Długosiodło.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2017r.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 3)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-10-21 godz. 17:11

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 504 053

Liczba pojedynczych informacji:
2 497

Liczba plików (załączników):
3 991