Uchwała nr: XXIV/260/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku

Dodano: 11 września 2017 r. - godz. 13:35

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXIV/260/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmian w uchwale Nr XXXV/502/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm./ oraz art.30 ust.6 w związku z art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela /Dz.U z 2017r. poz.1189 z późn.zm./ w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Gminy Długosiodło uchwala , co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXV/502/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:

 1. W załączniku do uchwały w rozdziale 3 Dodatek funkcyjny, § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Organ prowadzący oraz odpowiednio dyrektor ustalają wysokość dodatku funkcyjny w wysokości miesięcznie określonej poniżej:
 2. Lp. Stanowiska kierownicze lub sprawowane funkcje Wysokość dodatku funkcyjnego w zł
  1 Dyrektor przedszkola 500-900
  2 Dyrektor szkoły /zespołu 800-1600
  3 Wicedyrektor zespołu 500-1100
  4 Wicedyrektor szkoły 500-1000
  5 Wychowawstwo klasy (oddziału przedszkolnego)
  do 25 uczniów 100
  powyżej 25 uczniów 140
  6 Opiekun stażu 45
 3. Skreśla się ust. 4

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2017r.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-10-21 godz. 17:11

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 504 100

Liczba pojedynczych informacji:
2 497

Liczba plików (załączników):
3 991