Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Dodano: 29 grudnia 2022 r. - godz. 15:46

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DŁUGOSIODŁO

o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 6
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/228/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 6, zmienioną Uchwałą Nr XXIII/243/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/317/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/384/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 czerwca 2022 r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/419/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2022 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 6 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Długosiodło, ul. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, w pokoju nr 15 w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy Długosiodło pod adresem: bip.dlugosiodlo.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło, o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Długosiodło z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2023 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt planu, o którym mowa powyżej. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło, w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu.

Równocześnie w związku trwającym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. Uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło albo w formie elektronicznej, na adres gmina@dlugosiodlo.pl. W temacie uwagi należy wpisać „Prognoza - uwaga”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Długosiodło.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 4)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2023)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2023-02-06 godz. 15:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
6 403 270

Liczba pojedynczych informacji:
3 852

Liczba plików (załączników):
6 750

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe