Obwieszczenie Wójta Gminy

Dodano: 18 lutego 2019 r. - godz. 10:59

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DŁUGOSIODŁO

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  1. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  2. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ustaleń § 24 ust. 9 pkt 7 i 8 dotycząca działek ewidencyjnych nr: 21/29, 21/271, 27/1, 28/1, 23/2, 29 i 30 z obrębu Augustowo)

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ustaleń § 24 ust. 9 pkt 7 i 8 dotycząca działek ewidencyjnych nr: 21/29, 21/271, 27/1, 28/1, 23/2, 29 i 30 z obrębu Augustowo) w dniach od 28 lutego 2019 r. do 25 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, w pokoju nr 4 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło, o godz. 11:30.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Długosiodło z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2019 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognoz są projekty planów, o których mowa powyżej. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło, w pokoju nr 4.

Równocześnie w związku trwającym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionych prognoz i postępowania w terminie do dnia 16 kwietnia 2019 r. Uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło albo w formie elektronicznej, na adres gmina@dlugosiodlo.pl. W temacie uwagi należy wpisać „Prognoza - plan”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Długosiodło.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Wójt Gminy Długosiodło
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-08-20 godz. 13:43

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 898 163

Liczba pojedynczych informacji:
2 809

Liczba plików (załączników):
4 485