Zawiadomienie o zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Dodano: 05 lutego 2019 r. - godz. 15:47

Zawiadomienie
o zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Długosiodło
obowiązującymi od 1 kwietnia 2019 roku

Uprzejmie informuję, że na podstawie Uchwały nr II/29/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r.; poz. 389) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób:

 • selektywny wynosi:
  1. od gospodarstw domowych liczących 1 osobę w wysokości 15,00 zł;
  2. od gospodarstw domowych liczących 2 osoby w wysokości 28,00 zł;
  3. od gospodarstw domowych liczących 3-4 osoby w wysokości 36,00 zł;
  4. od gospodarstw domowych liczących 5 osób i więcej w wysokości 40,00 zł.
 • nieselektywny wynosi:
  1. od gospodarstw domowych liczących 1 osobę w wysokości 30,00 zł;
  2. od gospodarstw domowych liczących 2 osoby w wysokości 56,00 zł;
  3. od gospodarstw domowych liczących 3-4 osoby w wysokości 72,00 zł;
  4. od gospodarstw domowych liczących 5 osób i więcej w wysokości 80,00 zł.

W związku z powyższym niezbędne jest ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 28 lutego 2019 roku. Wzór deklaracji stanowi załącznik do Uchwały nr II/30/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r.; poz. 390).

Druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Długosiodło, ze strony internetowej bip.dlugosiodlo.pl oraz u sołtysów. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Długosiodło w godzinach pracy urzędu.

W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych Wójt Gminy Długosiodło w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy Długosiodło metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, tak jak w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Określając wysokość opłaty należy uwzględnić ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek Gminy Długosiodło nr 67 8931 0003 0600 0824 2000 0213.

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło, traktowane są jako odpady zmieszane.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów, w przypadku nie przestrzegania zasad segregacji odpadów, po drugim zgłoszeniu przez operatora nieprawidłowego gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych lub braku segregacji odpadów, będą ponosić opłatę za odbiór odpadów w wysokości opłaty za odpady zmieszane za okres, w którym odpady nie były selektywnie zbierane.

W 2019 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zajmuje się:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.;
07-300 Ostrów Mazowiecka;
ul. B. Prusa 66;
tel./fax (29) 645-73-01.

Firma świadcząca usługi została wybrana w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Długosiodło. Była to najkorzystniejsza oferta na kwotę 689 000,00 zł brutto. Cena kolejnej oferty wynosiła 1 171 387,53 zł brutto.

Zdaniem firmy wykonującej usługi współpraca w zakresie odbioru odpadów komunalnych segregowanych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Długosiodle Spółka z o.o. pozwala na optymalizację kosztów usług świadczonych dla mieszkańców gminy.

Pracownicy firmy wywozowej mają obowiązek odbierać odpady komunalne w każdej ilości (również worki dodatkowo wystawione obok pojemników). W przypadku odpadów segregowanych pracownicy powinni pozostawić nowy worek za każdy worek napełniony odpadami. Kierowcy nie mają prawa pobierać dodatkowych opłat za odpady, nie mają również upoważnienia do udzielania informacji.

O wszelkich nieprawidłowościach dotyczących odbioru odpadów prosimy informować Urząd Gminy Długosiodło – tel. 29 64 23 654.

Wójt Gminy Długosiodło
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-05-24 godz. 14:18

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 758 399

Liczba pojedynczych informacji:
2 743

Liczba plików (załączników):
4 380