Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych nieruchomości

Dodano: 10 sierpnia 2018 r. - godz. 11:52

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych nieruchomości
wraz z kartami inwentaryzacyjnymi nieruchomości, w celu komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Długosiodło informuję, że od dnia 13 sierpnia 2018 r. do dnia 11 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Długosiodło przy ulicy T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, będą wyłożone do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne nieruchomości wraz z kartami inwentaryzacyjnymi nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, które z mocy prawa, podlegają przekazaniu (komunalizacji) na rzecz Gminy Długosiodło.

Dotyczy:

  • nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0016 Lipniak Majorat, gmina Długosiodło, objętej księga wieczystą nr OS1W/00070127/4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 144/4 o powierzchni 0,10 ha,
  • nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0035 Wólka Grochowa, gmina Długosiodło, objętej księgą wieczystą nr OS1W/00070127/4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 165/2 o powierzchni 0,16 ha,
  • nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0038 Zamość, gmina Długosiodło, objętej księgą wieczystą nr OS1W/00070127/4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 47/4 o powierzchni 0,90 ha.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisach inwentaryzacyjnych nieruchomości jak i w kartach inwentaryzacyjnych nieruchomości, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia proszę składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło przy ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło.

Przewodniczący
Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Długosiodło
/-/ Tomasz Orłowski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 7)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-06-25 godz. 12:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 807 352

Liczba pojedynczych informacji:
2 771

Liczba plików (załączników):
4 431