Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Dodano: 05 grudnia 2017 r. - godz. 15:00

Zmodyfikowano: 06 grudnia 2017 r. - godz. 13:04

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DŁUGOSIODŁO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długosiodło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Długosiodło w dniach od 13 grudnia 2017 r. do 04 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło przy ul. Tadeusza Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, w pokoju nr 4 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło, o godzinie 11:30.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Długosiodło z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2018 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest studium, o którym mowa powyżej. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło przy ul. Tadeusza Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, w pokoju nr 4 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Równocześnie w związku trwającym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. Uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło przy ul. Tadeusza Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło albo w formie elektronicznej, na adres gmina@dlugosiodlo.pl. W temacie uwagi należy wpisać "Prognoza - studium".

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Długosiodło.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-10-23 godz. 10:31

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 506 828

Liczba pojedynczych informacji:
2 498

Liczba plików (załączników):
3 992