Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania

Dodano: 18 sierpnia 2017 r. - godz. 14:48

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2017 poz. 1257 ), w związku z art. 74 ust. 3, art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2017 r. poz. 1405 ) Wójt Gminy Długosiodło podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia nr RZ.6062.3.15.2017.MP z dnia 17.08.2017 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków metodą odkrywkową z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 554 z obrębu 0028 w miejscowości Przetycz - Folwark, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie.

  1. Z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni (od dnia podania informacji do publicznej wiadomości) w siedzibie Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00.
  2. Informację o wydaniu postanowienia podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscowościach położenia planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-10-21 godz. 17:11

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 504 045

Liczba pojedynczych informacji:
2 497

Liczba plików (załączników):
3 991