Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

Dodano: 31 stycznia 2018 r. - godz. 14:08

Zmodyfikowano: 31 stycznia 2018 r. - godz. 14:09

Szanowni Rodzice!

W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Długosiodło.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn.zm.) , zarządzeniu Nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania, postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 oraz uchwale Nr XX/225/2017 z 24 lutego 2017r. Rady Gminy Długosiodło w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki.

Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku 3-6 lat czyli urodzone w latach 2012-2015.

 • Przedszkole Samorządowe w Długosiodle wychowanie przedszkolne realizuje dla dzieci w wieku 3-4 lat czyli urodzonych w latach 2014-2015. Dzieci 5 letnie będą mogły kontynuować wychowanie przedszkolne w przedszkolu jeśli pozwoli na to baza lokalowa.
 • Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół w Starym Bosewie wychowanie przedszkolne realizuje dla dzieci w wieku 3-6 lat czyli urodzonych w latach 2012-2015

 • Oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych wychowanie przedszkolne realizują dla dzieci w wieku 5 i 6 lat czyli urodzone w 2012 r.- 2013 r.

 • Na wniosek rodzica dziecko 5 letnie może odbywać obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica dziecka.

Wnioski można pobrać w danym przedszkolu, szkole lub skorzystać z linków załączonych do niniejszej informacji.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Długosiodło.

 1. W przypadku , gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Długosiodle jest większa niż liczba wolnych miejsc , na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 2. Kryteria wymienione w pkt 1 mają jednakową wartość.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole , oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria:
 4. Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
  1 Oboje rodzice dziecka pracują lub uczą się w trybie dziennym, 4 Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, nauce,
  2 Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, szkoły, 3 Dokumenty potwierdzające kryterium są w posiadaniu placówki,
  3 Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu 7 godzin i więcej, 2 Oświadczenie rodziców,
  4 Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu przedszkola, szkoły. 1 Oświadczenie rodziców.
 5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Długosiodło mogą być przyjmowani do przedszkola, oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole, oddział przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 4)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-10 godz. 15:03

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 761 088

Liczba pojedynczych informacji:
3 035

Liczba plików (załączników):
5 018