Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Dodano: 13 listopada 2023 r. - godz. 15:02

Informacja nieaktualna od: 04 grudnia 2023 r. - godz. 16:00

Ogłoszenie

Na podstawie art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz. 571)

Wójt Gminy Długosiodło

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

W konkursie mogą wziąć udział:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz. 571),
  2. inne podmioty wskazane w art.3 ust.3 ustawy wymienionej w pkt. 1.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych planowanych na jego realizację: Wykonanie dekoracji Bożonarodzeniowej Długosiodła oraz organizacja imprez okołoświątecznych.

Przewidywana kwota dofinansowania w 2023 r. – 30 000,00 zł

Termin realizacji zadania: do 31 grudnia 2023 r.

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) w Urzędzie Gminy w Długosiodle, ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło – pokój nr 1 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do 04 grudnia 2023 r. do godziny 16.00..

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 772 903

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe