Zapytanie ofertowe

Dodano: 25 listopada 2020 r. - godz. 18:39

Informacja nieaktualna od: 11 grudnia 2020 r. - godz. 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

 1. Zamawiający
  Gmina Długosiodło z siedzibą w Długosiodle przy ulicy T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej.
 2. Tryb zamówienia
  Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przepisów w/w ustawy nie stosuje się. Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w trybie uproszczonym.
 3. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic w ramach prowadzonego postępowania o rozgraniczenie nieruchomości wskazanych poniżej. Załącznikiem do niniejszego Zapytania jest fragment wyrysu z mapy dla przedmiotowych obszarów wraz z oznaczeniem granic i numerów działek ewidencyjnych.

  Zamówienie obejmuje rozgraniczenie następujących nieruchomości zlokalizowanych na terenie gmina Długosiodło:

  Nieruchomości położonej w obrębie 0003 Blochy, jednostka ewidencyjna 143502_2 Długosiodło, objętej księgą wieczystą nr OS1W/00015286/3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr: 332/2, 343/332, 333, 620/333 i 625 z nieruchomością sąsiednią położoną w obrębie 0003 Blochy, jednostka ewidencyjna 143502_2 Długosiodło, objętą księgą wieczystą nr OS1W/00021792/8, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr: 334/2, 343/334, 335, 620/335 i 624.
 4. Wymagania i warunki Zamawiającego
  Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.), która zostanie upoważniona do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic zgodnie z art. 31 ust. 1 w/w ustawy i pod nadzorem, której wykonywane będą prace geodezyjne związane z przedmiotem niniejszego zamówienia.
  Termin wykonania prac nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 5. Termin i miejsce składania ofert
  Termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 12:00. Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, I piętro pokój nr 1 w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dopiskiem: „Oferta na wykonanie czynności rozgraniczenia nieruchomości (obręb 0003 Blochy) na terenie gminy Długosiodło. Nie otwierać przed dniem 11 grudnia 2020 r. do godz. 12:15”.
 6. Kryterium oceny ofert
  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferenta.

Pełna treść zapytania, opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 3)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-01-20 godz. 10:12

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 345 364

Liczba pojedynczych informacji:
3 166

Liczba plików (załączników):
5 400

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe