Ogłoszenie o naborze do prowadzenia poradnictwa terapeutycznego

Dodano: 05 lutego 2019 r. - godz. 14:48

Informacja nieaktualna od: 20 lutego 2019 r. - godz. 16:00

Ogłoszenie o naborze do prowadzenia poradnictwa terapeutycznego

Wójt Gminy Długosiodło zaprasza do składania ofert dotyczących prowadzenia poradnictwa terapeutycznego w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin w Długosiodle.

Charakter umowy: umowa zlecenie (po 10 godzin w miesiącu)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (resocjalizacja, pedagogika, psychologia),
 • ukończenie szkolenia w zakresie uzależnień,
 • doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa indywidualnego i grupowego,
 • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (w tym z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc),
 • samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • niekaralność,

Wymagania dodatkowe:

 • zdany egzamin certyfikacyjny,
 • sumienność,
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
 • zdolności organizacyjne,
 • wysoka kultura osobista,

Zakres wykonywanych zadań:

 • rozpoznanie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, wychowawczej osoby uzależnionej;
 • rozpoznanie źródeł trudności i problemów oraz podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych;
 • planowanie oddziaływania terapeutycznego wobec osoby uzależnionej lub członków jej rodziny;
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej osoby uzależnionej oraz członków rodziny w zakresie psychologicznych mechanizmów współuzależnienia;
 • udzielanie pomocy w formie doradztwa, interwencji, prowadzenia terapii;
 • organizowanie zajęć profilaktycznych na terenie szkół w Gminie Długosiodło;
 • współpraca z pomocą społeczną, sądem, policją, kuratorami sądowymi,
 • organizowanie grupy wsparcia;
 • prowadzenie poradnictwa dotyczącego objawów i przebiegu choroby oraz możliwości podjęcia terapii;
 • sprawozdawczość.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 • oferta zawierająca cenę brutto za jedną godzinę zegarową pracy,
 • CV i list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe, przebyte kursy i szkolenia,
 • oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane.
 • oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy.

Kontaktujemy się jedynie z osobami spełniającymi warunki formalne.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji".

Komplet dokumentów należy składać osobiście lub przesyłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) do dnia 20 lutego 2019 r. na adres:
Urząd Gminy Długosiodło
ul. Kościuszki 2
07-210 Długosiodło
z dopiskiem "Oferta na prowadzenie poradnictwa terapeutycznego"

Informacja merytoryczna - tel. (29) 642 366 69

Wójt Gminy Długosiodło
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-02-19 godz. 12:04

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 292 908

Liczba pojedynczych informacji:
2 935

Liczba plików (załączników):
4 822