Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodano: 20 sierpnia 2018 r. - godz. 15:19

Informacja nieaktualna od: 03 września 2018 r. - godz. 23:59

Wójt Gminy Długosiodło
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw gospodarki nieruchomościami
w Urzędzie Gminy ul. Tadeusza Kościuszki 2,
07-210 Długosiodło

Opis stanowiska:

Do obowiązków pracownika należy:

 1. przygotowywanie umów porozumień w sprawie odszkodowań za przejmowane grunty,
 2. przygotowywanie oświadczeń o rezygnacji lub wykonaniu prawa pierwokupu, wykonywanie niezbędnych czynności i kompletowanie dokumentacji dotyczącej sprzedaży gruntów, zamiany gruntów , użytkowania wieczystego lub dzierżawy,
 3. przygotowywanie decyzji o ustanowieniu użytkowania wieczystego,
 4. przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu prawa użytkowania wieczystego,
 5. przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu,
 6. przygotowywanie uchwał w sprawach sprzedaży, wykupu i zamiany gruntów oraz nadawania nazw ulic,
 7. ustalanie i aktualizowanie opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
 8. sporządzanie planów sprzedaży nieruchomości,
 9. przygotowywanie dokumentacji w celu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości,
 10. wykonywanie niezbędnych czynności i kompletowanie materiałów geodezyjnych dla wydawanych decyzji w zakresie rozgraniczenia,
 11. bieżące prowadzenie ewidencji nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości,
 12. sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw powierzonych do wykonania,
 13. prowadzenie postępowań dotyczących zatwierdzania podziałów nieruchomości,
 14. prowadzenie spraw z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w szczególności: wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, udostępnianie dokumentów planistycznych osobom zainteresowanym,
 15. realizacja innych zadań w ramach powierzonego zakresu obowiązku.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Długosiodle ul. Tadeusza Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło
 2. pełen wymiar czasu pracy: (40 godz.) tygodniowo,
 3. umowa na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej na czas nieokreślony,
 4. częste kontakty z interesantami, konieczność szybkiego podejmowania decyzji, zmienne tempo pracy, stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie,
 5. praca o charakterze biurowym z wykorzystaniem monitora ekranowego, wymagająca wymuszonej pozycji ciała, praca w budynku nie przystosowanym do poruszania się na wózku inwalidzkim,
 6. narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, xero.
 7. stopień odpowiedzialności pracownika, zgodny z przyjętymi regulaminami oraz ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy,
 8. u pracodawcy funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Długosiodle, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Niezbędne wymagania które winien spełniać kandydat:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym,
 4. nie karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku o podobnym charakterze,
 2. znajomość aktualnie obowiązujących przepisów na danym stanowisku pracy: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami , ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie danych osobowych , ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 3. posiadanie umiejętności biegłej obsługi komputera (system operacyjny Windows, edytory tekstu, arkusz kalkulacyjny),
 4. samodzielność, obowiązkowość, komunikatywność, kreatywność
 5. rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań, umiejętności organizacyjne i pracy w zespole,
 6. samodzielność i dokładność w działaniu,
 7. umiejętność interpretowania przepisów prawa i ich wykorzystywanie w praktyce,
 8. kreatywność i wysoka kultura w kontaktach z interesantami.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV )z przebiegiem nauki i pracy zawodowej- własnoręcznie podpisany,
 2. list motywacyjny- własnoręcznie podpisany,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 5. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją; "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami" w terminie do dnia 3 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Długosiodle, przy ul. Tadeusza Kościuszki 2, pokój nr 1 – sekretariat, do godz. 16.00.

W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpływu a nie datę stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne, o których mowa w ogłoszeniu oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Długosiodle.

Uwaga:
 1. Zakwalifikowaniu się do II etapu naboru-testu wiedzy i kompetencji lub rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie.
 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty można odbierać w pokoju nr 9 przez trzy miesiące od ukazania się wyniku naboru w BIP. Po tym okresie, oferty nie wykorzystane w naborze, zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-06-25 godz. 12:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 807 340

Liczba pojedynczych informacji:
2 771

Liczba plików (załączników):
4 431