Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Dodano: 14 listopada 2017 r. - godz. 15:33

Informacja nieaktualna od: 08 grudnia 2017 r. - godz. 23:59

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Długosiodło na lata 2010-2025”

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 519) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni ”Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Długosiodło na lata 2010-2025” w dniach od 15.11.2017 r. do dnia 05.12.2017 r.

Dokument będzie wyłożony w w/w dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Długosiodło, ul. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://bip.dlugosiodlo.pl/

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło lub drogą poczty elektronicznej na adres: gmina@dlugosiodlo.pl do dnia 08.12.2017 r.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-10-23 godz. 10:31

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 506 879

Liczba pojedynczych informacji:
2 498

Liczba plików (załączników):
3 992