Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lat

Dodano: 05 lutego 2021 r. - godz. 12:15

Plan działania
na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami na lata 2020 - 2021

Stosownie do przepisów art. 14, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.), ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Długosiodło i jednostkach organizacyjnych, dla których organem założycielskim jest Gmina Długosiodło (zwanych dalej obiektami).

 1. Przeprowadzenie przez koordynatora ds. dostępności i zespół ds. dostępności oględzin obiektów pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami określonymi w przepisach ustawy.
  Termin realizacji: wrzesień 2020 r.
 2. Dokonanie przez koordynatora i zespół ds. dostępności analizy funkcjonującej dostępności w obiektach, a w razie potrzeby opracowanie propozycji zmian w zakresie:
  • architektonicznym,
  • cyfrowym,
  • informacyjno – komunikacyjnym.
 3. Termin realizacji: październik 2020 r.

 4. Zamieszczenie na stronie internetowej – BIP, informacji o danych adresowych i kontaktowych osób i podmiotów zapewniających wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami.
  Termin realizacji: październik 2020 r.
 5. Dokonanie analizy sytuacji, a w razie konieczności opracowanie i wdrażanie niezbędnych zmian mających na celu zapewnienie w obiektach minimalnych wymagań w zakresie dostępności określonych w art. 6 ustawy, we wszystkich trzech obszarach:
  1. Dostępność architektoniczna:
   • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
   • zapewnienie dostępu do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych w budynku,
   • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
   • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
   • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.
  2. Dostępność cyfrowa:
   • obowiązek przestrzegania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
   • cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  3. Dostępność informacyjno – komunikacyjna:
   • obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania się (poczta elektroniczna, SMS, MMS, strony internetowe), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
   • instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
   • zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR),
   • zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
 6. Termin realizacji do 30 września 2021 roku.

 7. Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych Urząd Gminy Długosiodło i jednostki organizacyjne nie będą w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami.
  Termin realizacji – bieżące monitorowanie.
 8. Uzyskanie danych zbiorczych do raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy.
  Termin realizacji: luty 2021 r.
 9. Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy:
  • przekazanie sporządzonego Raportu do właściwego miejscowo wojewody,
  • publikacja Raportu na stronie podmiotowej BIP Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych (w przypadku braku strony podmiotowej BIP na stronie internetowej).
 10. Termin realizacji: do 31 marca 2021 roku.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-03-02 godz. 13:55

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 483 411

Liczba pojedynczych informacji:
3 213

Liczba plików (załączników):
5 545

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe