Informacja ws. budowy linii 400kV - postanowienie Wójta Gminy

Dodano: 04 stycznia 2021 r. - godz. 11:03

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 11, ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 191 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., reprezentowanych przez pełnomocnika Panią Anitę Najdyhor,

p o s t a n a w i a m

negatywnie zaopiniować lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej „Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów (etap II)”
na terenie gminy Długosiodło.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 11 grudnia 2020 r., znak: L.dz.581/AN/12/2020/W (data wpływu: 14 grudnia 2020 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., reprezentowane przez pełnomocnika Panią Anitę Najdyhor wystąpiły do Wójta Gminy Długosiodło o zaopiniowanie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej „Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów (etap II)”, stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 11, ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Z dołączonej do wniosku dokumentacji wynika, że przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie przez teren administracyjny gminy Długosiodło, od południowej granicy przez centralną część do północnej granicy, w następujących obrębach: 0030 Sieczychy, 0040 Zygmuntowo, 0034 Stasin, 0029 Przetycz Włościańska, 0004 Budy Przetycz, 0006 Chrzczanka Folwark, 0007 Chrzczanka Włościańska, 0039 Znamiączki, 0011 Grądy Szlacheckie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło, zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/134/2004 Rady Gminy Długosiodło z dnia 05 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 316, poz. 10429 z dnia 24 grudnia 2004 r. oraz ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Długosiodło, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/326/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło, przedmiotowa inwestycja w miejscowościach takich jak: Budy Przetycz (działka ewidencyjna nr 84 z obrębu 0004 Budy Przetycz) i Chrzczanka Folwark (działka ewidencyjna nr 2/2 z obrębu 0006 Chrzczanka Folwark oraz działka ewidencyjna nr 161 z obrębu 0006 Chrzczanka Folwark, która częściowo będzie znajdować się w pasie technologicznym linii 400 kV) zlokalizowana jest na terenach zabudowy zagrodowej i/lub mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto przebiega zbyt blisko terenów zabudowanych i przeznaczonych pod inwestycje w ww. dokumentach planistycznych gminy Długosiodło, w miejscowościach takich jak: Stasin, Prztycz Włościańska, Budy Przetycz, Stare Bosewo, Chrzczanka Folwark, Znamiączki, Grądy Szlacheckie.

Zlokalizowanie przedmiotowej linii elektroenergetycznej 400 kV w bliskim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, w tym terenu Zespołu Szkół w Starym Bosewie negatywnie wpłynie na warunki życia. Przedmiotowa inwestycja przecina drogi gminne oraz drogi powiatowe, w związku z czym mieszkańcy korzystający z tych dróg będą narażeni, co najmniej dwa razy w ciągu doby na kontakt z najsilniejszym, szkodliwym promieniowaniem w pasie 70 m bezpośrednio pod linią, w którym obowiązuje zakaz budowy budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Należy także wspomnieć o negatywnym oddziaływaniu krajobrazowym tej linii na znacznym obszarze gminy, co będzie się wiązać z utratą wartości wielu nieruchomości w jej sąsiedztwie oraz w obszarze, w którym będzie widoczna. Jest to istotne ze względu na charakter gminy, która jest m.in. gminą letniskową, gdzie dużą wagę, zarówno dla mieszkańców jak i osób przebywających tu czasowo, odgrywa przyroda, krajobraz i zdrowe środowisko. Lokalizacja tej linii w dłuższej perspektywie czasu będzie wiec negatywnie wpływać również na budżet gminy, co będzie konsekwencją sukcesywnego odpływu letników z miejsc negatywnego, zarówno pod względem środowiskowym, jak i krajobrazowym, odziaływania ww. inwestycji. Należy zaznaczyć że niepożądany widok może być również przyczyną złego samopoczucia i chorób osób na niego narażonych.

Gmina Długosiodło charakteryzuje się stosunkowo niewielką antropopresją na środowisko naturalne, co bezpośrednio wpływa na jego stan. Wynika to z relatywnie małej ilości terenów zainwestowanych i jednocześnie znacznej powierzchni terenów otwartych. Wśród terenów otwartych duży udział mają tereny mokradeł, bagien i łąk, które ze względu na siedliska cennych gatunków ptaków stały się celem ochrony Natura 2000. Duża część terenów pokryta jest drzewostanem tworząc obszerne siedliska leśne. Krajobraz gminy pomimo nieustannej działalności człowieka wskazuje na ciągłość procesów przyrodniczych i swobodną migrację roślin i zwierząt. Lasy w gminie zajmują 6 587 ha co stanowi 39,3% powierzchni. Dominują tu siedliska boru świeżego i mieszanego świeżego zajmując ponad 70% powierzchni terenów leśnych. Zdecydowanie niższy udział mają pozostałe siedliska leśne. Wśród lasów na terenie gminy Długosiodło występują także te o charakterze ochronnym. Zajmują one powierzchnię ok. 1150,30 ha:

  • lasy wodochronne – zajmują powierzchnię ok. 970,98 ha. Wyznaczone zostały na siedliskach wilgotnych i bagiennych. Największe ich kompleksy występują w północno-wschodniej części gminy;
  • lasy glebochronne – zajmują powierzchnię zaledwie 45,84 ha. Ich głównym zadaniem jest ochrona gleb przed erozją. Występują na glebach słabych i suchych. Położone są w środkowej i zachodniej części gminy;
  • ostoje zwierząt – stanowią wsparcie w ochronie gatunkowej zwierząt. Zajmują powierzchnie ok. 133,48 ha.

Niezależnie od powyższego, na terenie gminy występują strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową dla bociana czarnego. Zostały one ustalone na podstawie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9 stycznia 2009 r. i pokrywają się z lasami ochronnymi (ostoja zwierząt). W gminie występują formy ochrony przyrody (zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), takie jak: obszary Natura 2000 (Dolina Dolnej Narwi (PLB140014), Bagno Pulwy (PLB140015), Puszcza Biała (PLB140007)), użytki ekologiczne i pomniki przyrody. Na terenie gminy wyodrębniono 19 użytków ekologicznych.

Budowa na terenie gminy Długosiodło linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Stanisławów (etap II) doprowadzi do dewastacji środowiska przyrodniczego z uwagi na konieczność wjechania ciężkiego sprzętu na podmokłe, nisko położone tereny. Jest to teren nieskażony z naturalną roślinnością, o dużej wartości przyrodniczej, będący siedliskiem ptactwa i zwierzyny. Ponadto proponowana inwestycja budzi duży niepokój społeczny i powoduje protesty mieszkańców, co nie sprzyja budowie pozytywnego wizerunku, a co za tym idzie generuje i będzie generować negatywne skutki w rozwoju Gminy, co więcej, wpłynie negatywnie na dotychczasową główną grupę docelową osób poszukujących miejscowości o nieskazitelnym krajobrazie. Istnieje zatem szereg negatywnych aspektów dla mieszkańców, środowiska i przyszłości Gminy Długosiodło. Inwestycje przeznaczone dla ludzi nie mogą być prowadzone kosztem narażenia ich zdrowia i życia.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Długosiodło, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-01-20 godz. 10:12

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 345 504

Liczba pojedynczych informacji:
3 166

Liczba plików (załączników):
5 400

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe