Informacja ws. budowy linii 400kV

Dodano: 31 lipca 2020 r. - godz. 13:39

Zmodyfikowano: 31 lipca 2020 r. - godz. 13:44

Inwestycja pn. „Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów
oraz rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110 kV Ostrołęka (etap II)

Szanowni mieszkańcy/ właściciele nieruchomości z terenu gminy Długosiodło

Na wstępie uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Długosiodło dążył do ustalenie wariantu przebiegi planowanej trasy linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów, zwanej dalej „linią 400 kV” przez teren gminy Długosiodło, już w momencie rozpoczęcia prac nad projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło zwanego dalej „studium”, w trybie określonym w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Uchwała Nr XVI/181/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długosiodło). O fakcie przystąpienia do sporządzenia studium społeczeństwo zostało poinformowane poprzez ogłoszenie i obwieszczenie. Ogłoszenie ukazało się w dniach: 02 listopada 2016 r., 08 listopada 2016 r., 15 listopada 2016 r., 22 listopada 2016 r. oraz 29 listopada 2016 r. w gazetach: ”Nowy Wyszkowiak” oraz „Wyszkowiak”. Natomiast obwieszczenie zostało zamieszczone w dniu 02 listopada 2016 r. na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Długosiodło. Określona została tam forma, miejsce i termin składania wniosków do studium (w ogłoszeniu i obwieszczeniu termin składania wniosków wyznaczono do dnia 05 grudnia 2016 r.). Wójt Gminy Długosiodło zwany dalej „Wójtem” zawiadomił również na piśmie (m.in. zawiadomienie z dnia 02 listopada 2016 r., znak: RZ.6720.6.2016.ŁS) o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium. W odpowiedzi na zawiadomienie Wójta, Zarząd Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 14 listopada 2016 r., znak: OTO-Z-PP-II.420.3.2016.2.ES poprosił o uwzględnienie w projekcie studium ustaleń zawartych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Uchwała nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 07 lipca 2014 r. – Dz. Urz. W. M. z dnia 15 lipca 2014 r., poz. 6868) dotyczących m.in. planowanej budowy elektroenergetycznej linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów (z częściowym wykorzystaniem trasy istniejącej linii 220 kV). Biorąc pod uwagę powyższą informację Wójt pismem z dnia 21 lutego 2017 r., znak: RZ.6720.6.2017.ŁS zwrócił się do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. zwanych dalej „PSE” z prośbą o udostępnienie informacji dotyczących szczegółowego przebiegu planowanej linii 400 kV. PSE pismem z dnia 10 kwietnia 2017 r., znak: OW-PS-WZ.071.111.2017.4 udzieliły odpowiedzi na w/w pismo Wójta wskazując, że na obecnym etapie przygotowania inwestycji nie są wstanie w sposób jednoznaczny wskazać nowej trasy planowanej linii 400 kV, dlatego też w sporządzanym studium należy uwzględnić w zakresie planowanej infrastruktury linii 400 kV zapis dopuszczający budowę dwutorowej linii najwyższego napięcia 400 kV po trasie istniejącej linii 220 kV relacji Ostrołęka – Stanisławów. Jednocześnie PSE zawnioskowały o uwzględnienie w projekcie studium zapisu dopuszczającego wybudowanie na terenie gminy linii 400 kV po nowej trasie. W dniu 26 lipca 2017 r. Wójt m.in. pismem znak: RZ.6720.9.2017.ŁS oraz pismem znak: RZ.6720.11.2017.ŁS, wystąpił o uzgodnienie i zaopiniowanie projektu studium. Pismem z dnia 04 sierpnia 2017 r., znak: 18-CJI-DP-WK.712.1.2017.4, PSE przesłały do Urzędu Gminy Długosiodło informację w sprawie budowy linii 400 kV wraz z przebiegiem proponowanych wariantów linii 400 kV (obecny Wariant A – czerwony). Wójt pismem z dnia 24 sierpnia 2017 r., znak: RZ.6724.8.2017.2.ŁS, udzielił odpowiedzi na w/w pismo, jednocześnie wskazując, że proponowany przebieg trasy linii 400 kV przecina granice nieruchomości, obecnie niezabudowanych, położonych w obrębie 0011 Grądy Szlacheckie, przeznaczonych pod tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, a ponadto prowadzony jest przez Obszar Natura 2000 Bagno Pulwy PLB 140015, w związku z powyższym poprosił również o korektę przebiegu trasy linii 400 kV w części dotyczącej w/w terenów, a także o udzielenie informacji w sprawie przebiegu trasy planowanej linii na terenie gminy Długosiodło, w momencie wybrania, dla danej inwestycji, najlepszej potencjalnej lokalizacji. Pismem z dnia 18 sierpnia 2017 r., znak: DE-DSW-DUW-WFW.071.136.2017.2, PSE przesłały uwagi do projektu studium jednocześnie wskazując, że w przypadku ich uwzględnienia opiniują pozytywnie sporządzony projekt studium. W dniu 24 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Długosiodło doszło do spotkania przedstawicieli PSE z przedstawicielami Gminy Długosiodło, na którym została omówiona koncepcja przebiegu planowanej linii 400 kV (Wariant A – czerwony), jednocześnie padły zapewnienia ze strony przedstawicieli PSE, że Gmina Długosiodło będzie na bieżąco otrzymywać informacje w sprawie budowy linii 400 kV.

Jednocześnie informuję, że sporządzany projekt studium został poddany dodatkowym konsultacjom społecznym w ramach pozyskanego grantu dla Gminy Długosiodło, realizowanych w III etapach (7 spotkań konsultacyjnych, z każdego spotkania sporządzono sprawozdanie i zamieszczono na stronie internetowej bip.dlugosiodlo.pl). Projekt studium został uzgodniony i uzyskał opinię stosownie do ustaleń art. 11 pkt 5 i 6 powołanej wyżej ustawy. Następnie został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 13 grudnia 2017 r. do 04 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbyła się w dniu 15 grudnia 2017 r. W ustawowym czasie do projektu studium wniesiono 71 pism z uwagami, w tym 3 uwagi nie spełniające wymagań formalno-prawnych. Żadna z uwag nie dotyczyła koncepcji planowanej linii 400 kV. Nie wpłynęły uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. O terminie sesji Rady Gminy Długosiodło, na której będzie uchwalone studium, społeczeństwo zostało poinformowane przez stronę internetową Urzędu Gminy Długosiodło (w obradach Rady Gminy może brać udział każdy obywatel). W dniu 22 marca 2018 r. Rada Gminy Długosiodło przyjęła uchwałą Nr XXVIII/326/2018 projekt studium wraz z niezbędną dokumentacją, w tym również prognozą oddziaływania na środowisko.

Następnie pismem z dnia 15 lutego 2019 r., znak: L.dz.62/LCH/2019/W Pan Łukasz Chamera pełnomocnik PSE, wystąpił do Urzędu Gminy Długosiodło o udzielenie informacji w zakresie występowania na terenie gminy Długosiodło obowiązujących jak i sporządzanych dokumentów planistycznych oraz zwrócił się o ich przekazanie. Pismami nr: 287/2019, 255/2019, 195/2019, 214/2019, 238/2019 z dnia 20 maja 2019 r. FPP Enviro Sp. z o.o., w związku z przygotowywaniem raportu oddziaływania na środowisko w ramach realizacji budowy linii 400 kV wystąpiło do Urzędu Gminy Długosiodło o udzielenie odpowiedzi na pytania postawione w w/w pismach. Załącznikami do w/w pism była mapa z przebiegiem inwestycji (obecny: Wariant A – czerwony oraz Wariant B – pomarańczowy) bez informacji wskazującej o wybranych przez PSE wariantach przebiegu trasy linii 400 kV, pomimo wcześniejszych zapewnień ze strony PSE, że Gmina Długosiodło będzie na bieżąco informowana.

W dniu 14 lutego 2020 r. na sesji Rady Gminy Długosiodło przedstawiciele PSE oficjalnie zaprezentowali proponowane przebiegi trasy linii 400 kV (Wariant A – czerwony oraz Wariant B – pomarańczowy), z podkreśleniem, że w najbliższym czasie będą organizować spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. W dniu 27 kwietnia 2020 r. rozpoczęto konsultacje społeczne, które z uwagi na rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa COVID-19, zostały przeniesione do Internetu. Po złagodzeniu obostrzeń na przełomie czerwca – lipca 2020 r. PSE przeprowadziły konsultacje społeczne w miejscowościach narażonych na oddziaływanie linii 400 kV (Wariant A – czerwony oraz Wariant B – pomarańczowy).

Należy podkreślić, że Gmina może opiniować przebieg przedmiotowej linii tylko po terenie należącym do Gminy, przebieg po prywatnym terenie mogą opiniować tylko właściciele.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-11-26 godz. 15:22

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 182 509

Liczba pojedynczych informacji:
3 141

Liczba plików (załączników):
5 286